Rundskriv nr 04/07 Ny versjon av elektronisk sluttseddel og landingsseddel

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    4/07                                   

Emne                         :    NY VERSJON AV ELEKTRONISK SLUTTSEDDEL OG LANDINGSSEDDEL      

Til                                :    Norske fiskere

                                        Norske og utenlandske kjøpere og mottaksstasjoner

                                        Norske brønnbåter

                                        Vejer og Måler i Skagen og Hirtshals                                           

Sted                           :                                               

Dato                           : 23.04.2007

 


 

Norges Sildesalgslag iverksetter f.o.m. onsdag 2. mai ny versjon for utfylling av elektroniske sluttsedler og landingsssedler. 

 

Innlogging skjer som tidligere via Sildelagets webside www.sildelaget.no med brukernavn og passord.  Den elektroniske slutt-og landingsseddelen finnes under ”mine kjøp”.

 

Det er kun selve registeringesbildet for slutt- og landingssedler som blir endret fra ovennevnte dato.  De enkelte feltene på seddelen er de samme, men registreringen skjer trinnvis ved hjelp av 4 bolker med opplysninger (5 for sluttsedler mel- og olje.) Man kommer til neste bolk ved å trykke ”neste”.  Etter fullført kontroll/registrering velger man ”vanlig signering”. Sluttseddelen blir da sendt elektronisk til Sildelaget og ferdig utfylt seddelformular vises på skjermen.  Seddel printes ut, signeres og sendes pr. post til Sildelaget som tidligere.

 

I tillegg vil det nå bli tilbudt utkast til ferdig utfylt landingsseddel, på samme måte som det de siste årene har vært for sluttseddel.

Landingsseddel for lås/føringsfangster vil bli generert som et forslag med bakgrunn i opptaksliste og sluttsedler som aktuell brønnbåt har sendt inn via web eller fax. 

For sjøltilvirket fangst vil forslag til landingsseddel bli generert ut fra fartøyets varsel om landing (ukerapport)

 

Mer utfyllende informasjon om slutt- og landingssedler finnes i vedlagte skriv.

 

Ta kontakt på telefon 55 54 95 00 / 55 54 95 20 dersom det dukker opp spørsmål eller problemer i forbindelse med seddelregistrering i den nye versjonen.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Øyvind Furnes

                                                                                                             Greta Langhelle
Nærmere om utfylling og innsending av sluttseddel og landingsseddel til Norges Sildesalgslag

1. HjemmelPlikt til å gi landingsopplysninger og omsetningsopplysninger er hjemlet i ”Forskrift om opplysningsplikt ved landings og omsetnings av fisk” (Landingsforskriften) og i Sildelagets forretningsregler. Se Landingsforskriften for nærmere detaljer om virkeområde.

 

2. SluttseddelenEn sluttseddel er både en kjøpskontrakt mellom fisker og kjøper og et dokument som oppfyller kravene til landings- og omsetningsopplysninger i Landingsforskriften. 

Sluttseddel skal fylles ut når landing og omsetning skjer samtidig, for eksempel:

 

·        Ved landing fra fartøy til kjøpers mottaksanlegg

·        Ved landing fra fartøy til annet mottaksanlegg som opptrer som kjøpers representant

·        Ved opptak fra lås (ansvarlig på brønnbåten opptrer som kjøpers representant)

·        Ved landing til Danmark der Veier og Måler opptrer som kjøpers representant

·        Ved landing til kjøpefartøy

·        Ved landing av sjøltilvirket/frosset fangst fra utenlandsk fartøy (ikke EU-fartøy) for mellomlagring i Norge via norsk agent/kjøper.

 

Sluttseddel skal også fylles ut når det skjer omsetning uten at det samtidig skjer en landing, for eksempel:

 

·        Ved omsetning av sjøltilvirket vare etter at varen er landet (enten ved overtakelse av egen fangst eller ved salg til annen kjøper)

 

3. LandingsseddelenEn landingsseddel er et dokument som oppfyller kravene til landingsopplysninger i Landingsforskriften.  Landingsseddel skal fylles ut når det skjer en landing uten at det samtidig skjer en omsetning for eksempel:

 

·        Ved landing av fangst fra føringsfartøy/brønnbåt til mottaksanlegg.  Den vanligste varianten er landing av låssatte fangster fra brønnbåt til mottaksanlegg på land.

·        Ved landing av sjølprodusert vare, når omsetning ikke finner sted ved landing.

·        Ved landing fra kjøpefartøy av fangster som allerede er omsatt.

·        Ved landing fra EU-fartøy for transitt gjennom Norge

 

 

4. Hvordan fylle ut og sende inn sedler til Norges Sildesalgslag?

 

Det eneste som kreves for å kunne benytte Sildelagets elektroniske slutt- og landingsseddel, er PC med tilgang til Internett samt brukernavn og passord med adgang til seddelregistrering. Slik tilgang gis til godkjente kjøpere gjennom laget (full tilgang til egne kjøp/mottak), til frittstående mottaksstasjoner og brønnbåter (tilgang begrenset til egne mottak/opptak) og til dansk veier og måler på vegne av danske konsumkjøpere.
Kontakt laget hvis du ikke allerede har fått tildelt brukernavn og passord.
 
I unntakstilfeller kan benyttes papirbasert slutt- elle landingsseddelblankett.  Disse  bestilles ved henvendelse til Sildelaget, evt. på lagets Ekstranettsider.

For å registrere seddel - gå inn på www.sildelaget.no, logg inn med brukernavn og passord.

 

4.1                Utfylling av sluttsedler

 

4.1.1             Utfylling av sluttsedler – innmeldte fangsterVelg ”mine kjøp” og ”registrere slutteddel”. Finn aktuell sluttseddel i listen og velg ”registrer seddel”.  Kontrollèr de foreslåtte opplysningene, legg inn korrekt kvantum og gjør evt. andre nødvendige korreksjoner/tilføyelser.

 

Kontakt laget dersom utkast til aktuell sluttseddel ikke finnes i listen.

Dersom utkast til sluttseddel likevel ikke kan genereres, kan man benytte en ny (blank) sluttseddel for å få frem et utkast til ferdigutfylt seddel.  Velg da ”ny sluttseddel”.  Søk opp aktuelt fartøy (fartøy som har meldt inn fangsten).  Tast inn innmeldings/låsnummer under ”bruk tidligere innmelding” og tast ”enter”. Innmeldte data blir da fylt ut på seddelen. 

 

For begge alternativene, trykk evt. ”enter” for å få en oppdatering mot Sildelagets database.  Eventuelle feilmeldinger vil da bli oppdatert og summerings-kommandoer blir utført.   Signaturfelt vises på sluttseddelen etter at den er sendt inn elektronisk. Print ut i 3 eks. Sluttseddelen signeres av kjøper og fisker.  Original sluttseddel sendes pr. post til Sildelaget i undertegnet stand. 

4.1.2             Utfylling av sluttsedler – ikke innmeldte fangsterSluttseddel for ikke innmeldte fangster registreres elektronisk ”fra bunnen av”.  Velg ”ny sluttseddel”, søk opp aktuelt fartøy, fyll ut relevante opplysninger og send inn på samme måte som under punkt 4.1.  Vær oppmerksom på at når man velger ”ny sluttseddel” vil det i en del felt (fiskeslag, redskap m.m.) ligge igjen opplysninger fra den forrige innsendte sluttseddelen som forseslått valg.   4.2                Utfylling av landingsseddelDet vil bli generert forhåndsutfylte landingsseder både for fangster ført av føringsfartøy/brønnbåt og for sjøltilvirkede fangster.

 

Velg ”registrere landingsseddel”. Kontrollèr de foreslåtte opplysningene, gjør eventuelle nødvendige korreksjoner og tilføyelser. For låsfangster er det spesielt viktig å kontrollere at det er referanse til alle aktuelle forutgående sluttsedler på landingsseddelen.

 

Kontakt laget dersom aktuell landingsseddel ikke finnes i listen. Dersom utkast til forhåndsutfylt landingsseddel likevel ikke kan genereres, kan man benytte en ny (blank) landingsseddel for registrering av landet kvantum. Velg da ”ny landingsseddel”, søk opp aktuell brønnbåt/føringsfartøy (lås/føringsfangster) eller aktuelt fiskefartøy (landingsseddel for sjølprodusert fangst) og fyll ut alle relevante opplysninger. 

Videre registrering/innsending og signatur skje på samme måte som for elektronisk sluttseddel (se punkt 4.1)

 

4.3                Nærmere om låsfangster ført med brønnbåt/føringsfartøyDet er viktig å merke seg at det er brønnbåten som er kjøpers representant ved opptak fra lås. Sluttseddel skal fylles ut med kvantum, sortiment og pris av brønnbåtens representant og fisker og signeres ved opptak.

 

Alle brønnbåter som har tilgang til Internett om bord, vil få mulighet til å sende inn elektronisk sluttseddel til laget. Utkast til elektroniske sluttsedler blir da gjort tilgjengelig for brønnbåten ut fra en opptaksliste.

 

Brønnbåter som ikke har tilgang via Internett, vil få utkast til ferdigutfylt sluttseddel på fax. Denne fylles ut med korrekt kvantum m.m. og faxes tilbake til Sildelaget, som sørger for elektronisk registrering.  Kjøper skal ikke selv registrere elektroniske  sluttsedler for fangst tatt opp og ført av brønnbåt, men kan hele tiden se sluttseddelen på Ekstranett, enten under ”registrere sluttseddel” eller under ”sluttseddel arkiv”.

 

Ut fra innkomne sluttsedler vil det så bli generert et utkast til elektronisk landingsseddel.  Denne vil kjøper/mottak finne på sin Ekstranett-side. Landingsseddelen registreres av kjøper/mottak ved landing, signeres av brønnbåtens representant og kjøper/mottak og sendes inn som beskrevet under punkt 4.2.  Det skal normalt bare skrives èn landingsseddel pr. landing.  Detaljene om den enkelte fangst vil fremgå av de forutgående sluttsedlene, som det må refereres til på landingsseddelen.  Det er sluttsedlene som danner grunnlag for fakturering/avregning og kvotebelastning.

 

Ta kontakt med Sildelaget omgående dersom det skulle oppstå diskusjon om vekt eller sortiment/kvalitet.

 4.4      Nærmere om praktisk håndtering av sluttseddel for fangster levert i utlandetSluttseddel fylles ut også ved landing fartøy i utlandet.  Minimumskrav i

Landingsforkriften er at sedlene skal undertegnes av den som lander (fisker). Men fordi sluttseddelen også er en kjøpskontrakt, krever laget underskrift fra både kjøper/kjøpers representant og fisker. Vanligvis gjøres dette før fartøyet forlater havnen.

I noen tilfeller hender det at fartøyet forlater utenlandsk havn før sluttseddel er ferdig.  I slike tilfeller kan fisker selv finne sluttseddelen ved innlogging på lagets websider så snart kjøper eller kjøpers representant har sendt den inn elektronisk. Sluttseddelen finnes under ”Min økonomi” og ”Sluttsedler”.  Fisker må da printe ut seddelen, signere og faxe denne til Sildelaget. 

 

4.5                Nærmere om de enkelte felt på sluttseddel/landingsseddelLandingsforskriften definerer hvilke opplysninger som må oppgis på slutt- og landingssedlene.  For de fleste pliktige felt vil det på Sildelagets elektroniske sedler komme feilmelding dersom disse ikke er fylt ut.  Det finnes også en hjelp-funksjon inne på registreringsbildet som beskriver de enkelte felt nærmere.  Ta kontakt med Sildelaget dersom det er spørsmål til utfylling av de enkelte felt på sedlene.

 

 

 

Bergen, 24.04.2007