Rundskriv 31/09 Statlig garantiordning

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer           :    31/09                                 

Emne                :    Statlig garanti for fiskeindustriens råstoffkjøp – krisepakken fra staten 

Til                      :    Kjøpere av pelagisk fisk                       

Sted                  :    Bergen                                                                    Dato    : 11.9.2009

 


 

 

For pelagisk sektor er det nå reservert en statlig garantiramme på NOK 52,5 mill

gjennom Innovasjon Norge .  Rammen skal brukes som sikkerhet for kjøp av pelagisk råstoff gjennom Norges Sildesalgslag. Ordningen skal administreres av Norges Sildesalgslag og er regulert ved en avtale mellom Innovasjon Norge og Sildelaget.

 

Garantirammen bygger på følgende forutsetninger:

 

·        Simpel garanti fra Innovasjon Norge

·        At Norges Sildesalgslag i tillegg selv tar en garantiramme på NOK 17,5 mill. Ansvarsfordelingen for garantien blir dermed 75 % på Innovasjon Norge og 25% på Sildelaget.

·        Garantien kan ikke brukes alene, men i kombinasjon med bankgaranti1) og kan, sammen med Sildelagets andel, ikke overstige 30 % av total kredittramme på en kjøper.

·        Kredittvurdering skal legges til grunn før tildeling av garantirammen

·        Garantiprovisjon vil være 0,5 % p.a. av garantirammen og 0,5 % p.a. av trekk.

·        Grantirammen kan trappes opp gradvis, men vil ha en kollektiv utløpsdato.

·        Dersom interessen for statsgarantien oversiger den totale rammen vil historisk omsetning bli lagt til grunn ved fordeling av statsgarantien

 

1) Det har dessverre vist seg ikke mulig å kombinere statsgaranti med kredittforsikring.  Årsaken er at kredittforsikring har en fundamentalt forskjellig tilnærming til en kjøper enn hva som er tilfelle ved for eksempel en bankgaranti, hvor sikkerhet og pant er sentrale faktorer.  Norges Sildesalgslag har på bakgrunn av dette søkt Fiskeri- og Kystdepartementet om at deler av den garantiramme som tidlig i 2009 ble tildelt pelagisk sektor, nå konverteres til likviditetslån..  Søknaden er ennå ikke ferdigbehandlet.

 

Ordningen gjøres gjeldende fra 21. september 2009 til 31. mars 2010.  Bindende påmelding må sendes Sildelaget innen 18. september 2009, med angivelse av ønsket størrelse av statsgarantien innenfor nevnte forutsetninger.

 

Det presiseres at individuell kredittvurdering kan resultere i at ønsket beløp avkortes eller avslåes.  Videre presiseres at garantiprovisjon av tildelt beløpsramme (0,5 % p.a.) vil påløpe fra oppstart til utløp og at rammen kan ikke sies opp eller reduseres i perioden.

 

Med unntak av fastpriselementet er ordningen i praksis meget lik den statsgarantiordning som har vært tilbudt de siste 6 årene.

 

Dersom den statlige kredittrammen totalt sett blir en knapp faktor i forhold til kjøpernes etterspørsel, vil relativ andel av historisk råstoffkjøp legges til grunn.

 

For å få del i ordningen forutsettes at kjøperen stiller bankgaranti.

 

Som deltaker i statlig garantiordning vil kjøperen kunne få slik kredittramme:

·          Bankgarantiens pålydende/limit

·          Hertil en tilleggskreditt på opptil 43 % av bankgarantiens pålydende. Tilleggskreditt vurderes for hver kjøper ut fra individuell kredittvurdering.

 

 

 

Garantiprovisjon til kjøper faktureres av Norges Sildesalgslag med 0,5 % p.a. av Innovasjon Norges garantiramme og 0,38% av kredittsaldo som overstiger bankgarantiramme, beregnet pr. dag.  Fakturering til kjøper skjer etterskuddsvis ved utløp av året.   

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Øyvind Furnes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  Svarskjema


 

 

 

 

Til

 

Norges Sildesalgslag

Telefax 55 54 95 55

 

 

 

 

 

 

  

STATLIG GARANTI FOR FISKEINDUSTRIENS RÅSTOFFKJØP

 

Undertegnede er godkjent kjøper av pelagisk fisk.

 

Vi ønsker å bli tildelt en andel av statlig garantiramme for fiskeindustriens råstoffkjøp slik det er beskrevet i rundskriv nr. 31/09 fra Norges Sildesalgslag.

 

Vi er inneforstått med forutsetningen om at bankgaranti stilles og at tildeling er gjenstand for Norges Sildesalgslags kredittvurdering.

 

For kommende sesong forventer vi at det blir stillet bankgaranti på …………………..…. NOK

 

 

 

 

 

Sted/dato:……………….………………   Underskrift:…………………………………...