Rundskriv 33/09 Betalingsbetingelser fiskere

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
NSSL-Brev-ToppRundskriv

 

 

Nummer           :    33/09                                  

Emne                :    Nye betalingsbetingelser ved førstehåndsomsetning av pelagisk fisk     

Til                      :    Fiskere               

Sted                  :    Bergen                                                                    Dato    : 11.9.2009

 


 

 

 

Med virkning fra 15. september 2009 er Norges Sildesalgslags betalingsbetingelser overfor kjøpere endret.  Etter endringen vil forretningsreglenes § 17 lyde slik:

 

 

17.2        Betalingsbetingelser for Kjøper er kontant pr 30 dager regnet fra

Leveringsdato.

 

17.3        Rentebestemmelser :

 

·        Kjøper godskrives renter (3 mnd NIBOR – 1,0 prosentpoeng) ved betaling før 14 dager etter Leveringsdato.

·        Kjøper belastes renter ved betaling mer enn 14 dager etter levering :

o       Betaling 15 – 30 dager etter levering :     3 mnd NIBOR + 1,0 prosentpoeng

o       Betaling etter forfall (30 dager etter levering):   Forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet (morarentesatsen)

 

                                   Det skal ikke beregnes rente for mindre enn 3 dager.              

 

                        §§ 17.1, 17.4 og 17.5 forblir uendret.

 

 

Kommentar/forklaring:

 

Endringen er en følge av FHLs krav fremsatt i 2008, om utvidet kredittid til 30 dager med virkning fra 15. september 2009.  For å unngå at det skulle bli konflikt i starten av en sesong med historisk store kvoter, har partene kommet til enighet om en ordning som skal vare frem til representantskapsmøtet i juni 2010. 

 

 

 

 

 

Kjøpernes kredittid utvides nå fra 14 til 30 dager hvilket betyr at forfall er skjøvet ut med 16 dager i forhold til tidligere.  Oppgjørstid overfor fisker opprettholdes på 14 dager.  Dette medfører et nytt press på Norges Sildesalgslags likviditet.  I perioder med intenst fiske over mange dager vil lagets kortsiktige likviditetsbehov kunne øke med flere 100 mill. kr.

 

Selv om lagets kredittramme i bank ble vesentlig utvidet tidligere i år er det klart at normale kredittrammer vil kunne vise seg for knappe i perioder som beskrevet.  Det varsles herved om at fiskerne periodisk vil kunne oppleve forsinket i betaling fra Norges Sildesalgslag.  Laget vil i slike tilfeller bestrebe seg på gi oppdatert informasjon og prognoser via fiskernes ekstranettsider så snart situasjonen tilsier dette.

 

Norges Sildesalgslag ber om forståelse for at det normale servicenivået ikke kan garanteres i den kommende sesongen.  Vi anser imidlertid at dette er en unntakssituasjon.  Representantskapsmøtet i 2010 vil få saken forelagt med sikte på en mer permanent utforming av lagets betalingsbetingelser.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Johannes Nakken