J-82-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-82-2002
(J-75-2002 UTGÅR)


 Bergen, 30.4.2002
 TOT/SIR


FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN, F'RØY-SONEN, INTERNASJONALT FARVANN, NORGES ØKONOMISKE SONE OG FISKERISONEN VED JAN MAYEN I 2002

Fiskeridepartementet har den 24. april 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 1 og 4 bestemt:

I

I forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2002 gjøres følgende endringer:


Overskriften (endret) skal lyde:

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, internasjonalt farvann, Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomisk sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2002.

§ 1 (endret) skal lyde:

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, internasjonalt farvann, Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2002.

§ 2 tredje til og med sjette ledd (endret) skal lyde:

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10-1, fra 1. januar fiske kolmule i fiskerisonen ved Jan Mayen, i internasjonalt farvann, og i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 65º N.

Norske fartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske inntil 250.000 tonn i fiskerisonen ved Jan Mayen, i internasjonalt farvann og i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 65º N.

Av kvantumet nevnt i forrige ledd reserveres 25.000 tonn for et fiske i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone mellom 62º N og 65º N i 2. halvår 2002. Dette fisket er også åpent for fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 2. mars 1979
nr. 1 om adgang til å delta i fisket med ringnot § 2.

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med nordsjø-/industritråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1, fiske inntil 79.396 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone i 2002.


II

Denne forskrift trer i kraft straks.
''''''''''''''''''''''

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN, F'RØY-SONEN, INTERNASJONALT FARVANN, NORGES INDRE FARVANN, SJØTERRITORIUM OG ØKONOMISK SONE OG FISKERISONEN VED JAN MAYEN I 2002.

Fiskeridepartementet har den 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegasjon av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst og delvis delegasjon av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, internasjonalt farvann, Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2002.

§ 2 Kvote og virkeområde

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10-1, fra 1. januar fiske inntil 120.000 tonn kolmule i EU-sonen i ICES statistikkområde II, IVa, VIa nord for 56º30 N, VIb og VII vest av 12ºV. Av dette kvantum kan inntil 40.000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10-1, fra 1. januar fiske inntil 35.000 tonn kolmule i færøysk fiskerisone.

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10-1, fra 1. januar fiske kolmule i fiskerisonen ved Jan Mayen, i internasjonalt farvann, og i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 65º N.

Norske fartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske inntil 250.000 tonn i fiskerisonen ved Jan Mayen, i internasjonalt farvann og i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 65º N.

Av kvantumet nevnt i forrige ledd reserveres 25.000 tonn for et fiske i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone mellom 62º N og 65º N i 2. halvår 2002. Dette fisket er også åpent for fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 2. mars 1979
nr. 1 om adgang til å delta i fisket med ringnot § 2.

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med nordsjø-/industritråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1, fiske inntil 79.396 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone i 2002.

§ 3 Maksimalkvoter

Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy som deltar i fisket etter denne forskrift. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvotene.

§ 4 Fartøybegrensning i Færøy-sonen

20 norske fartøy kan fiske i Færøy-sonen samtidig. I tillegg kan inntil 15 norske fartøy drive forsøksfiske (fiskeleting) utenfor de hovedfelt som til enhver tid fastsettes av det færøyske fiskerioppsyn.

§ 5 Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket, selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote.

§ 6 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Norges Sildesalgslag bemyndiges til å fastsette i hvilke tidsrom og i hvilke områder i Færøy-sonen det enkelte fartøy kan drive fiske etter kolmule.

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.
ööööööööööööööööööö