Regulering kolmule 2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeridepartementet har den 21. desember 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere kolmule i andre staters fiskerijurisdiksjonsområder, internasjonalt farvann, Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone samt Fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 2 Kolmuletrålerne

Uten hensynet til forbudet i § 1 kan norske fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10-1, fra 1. januar samlet fiske inntil 250.000 tonn kolmule i internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og sjøterritorium og i Fiskerisonen ved Jan Mayen. 

§ 3 Industritrålerne

Uten hensynet til forbudet i § 1, kan norske fartøy med industritråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1, fra 1. januar samlet fiske inntil 80.000 tonn kolmule i Norges økonomiske sone og sjøterritorium sør for 64°N .

§ 3 Maksimalkvoter

Fiskeridirektoratet kan fastsette like maksimalkvoter for fartøy som deltar i fisket etter denne forskrift. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvotene.

§ 5 Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket, selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote.

§ 6 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 7 Straff

Forsettlig eller uaktsomt overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003.