J-04-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-04-2002

(J-50-2001 UTGÅR)                                                                                                         Bergen, 2.1.2002

                                                                                                          AFJ/TRÅ

 FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN, F'RØY-SONEN, INTERNASJONALT FARVANN, NORGES ØKONOMISKE SONE OG FISKERISONEN VED JAN MAYEN FOR FARTØY MED KOLMULETRÅLTILLATELSE OG NORDSJØ-/INDUSTRITRÅLTILLATELSE I 2002

 

Fiskeridepartementet har den 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegasjon av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst og delvis delegasjon av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2002.

 

§ 2 Kvote og virkeområde

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10-1, fra 1. januar fiske inntil 120.000 tonn kolmule i EU-sonen i ICES statistikkområde II, IVa, VIa nord for 56º30 N, VIb og VII vest av 12ºV. Av dette kvantum kan inntil 40.000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

 Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10-1, fra 1. januar fiske inntil 35.000 tonn kolmule i færøysk fiskerisone.

 

Uten hensynet til forbudet i § 1 kan norske fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10-1, fra 1. januar fiske kolmule i internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen.

 

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med nordsjø-/industritråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1, fra 1. januar fiske kolmule i Norges økonomiske sone.

 

Norske fartøy med kolmuletråltillatelse og nordsjø-/industritråltillatelse kan fiske inntil 200.000 tonn i internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen.

 

§ 3 Maksimalkvoter

 

Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy som deltar i fisket etter denne forskrift. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvotene.

 

 § 4 Fartøybegrensning i Færøy-sonen

 

20 norske fartøy kan fiske i Færøy-sonen samtidig. I tillegg kan inntil 15 norske fartøy drive forsøksfiske (fiskeleting) utenfor de hovedfelt som til enhver tid fastsettes av det færøyske fiskerioppsyn.

 

§ 5 Stopp i fisket

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket, selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote.

 

§ 6 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

Norges Sildesalgslag bemyndiges til å fastsette i hvilke tidsrom og i hvilke områder i Færøy-sonen det enkelte fartøy kan drive fiske etter kolmule.

 

§ 7 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 § 8 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til og med 31. desember 2002.

           

 

 

ööööööööööööööööööö