J-156-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-156-2002
(J-147-2002 UTGÅR)


 Bergen, 16.07.2002
 TOT/KHU

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER KOLMULE I 2002

Fiskeridirektøren har den 12. juli 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøysonen, internasjonalt farvann, Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2002, § 5, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 6 og 9 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs tredje ledd, bestemt følgende:

I

I Fiskeridirektoratets forskrift av 27. mars 2002 om stopp i fisket etter kolmule i 2002 gjøres følgende endring:

§ 1 annet ledd skal lyde:

Det innføres stopp for fiske etter kolmule for norske fartøy med kolmuletråltillatelse i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone mellom 62º N og 65º N annet halvår 2002 fra lørdag 13. juli 2002 kl 22.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er kl 24.00 samme dag.

§ 1 annet til fjerde ledd blir § 1 tredje til femte ledd.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.
ööööööööööööööööööööööööö

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER KOLMULE I 2002

Fiskeridirektøren har den 27. mars 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift 21. desember 2001 om regulering av fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøysonen, internasjonalt farvann, Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2002 § 5, gitt med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 6 og  9 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl. res. 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Norske fartøy med kolmuletråltillatelse

Det innføres stopp for fiske etter kolmule for norske fartøy med kolmuletråltillatelse i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 65ºN, internasjonalt farvann og fiskerisonen ved Jan Mayen første halvår 2002 fra onsdag 27. mars 2002 kl 22.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er kl 24.00 samme dag.

Det innføres stopp for fiske etter kolmule for norske fartøy med kolmuletråltillatelse i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone mellom 62º N og 65º N annet halvår 2002 fra lørdag 13. juli 2002 kl 22.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er kl 24.00 samme dag.

Det innføres stopp for fiske etter kolmule for norske fartøy med kolmuletråltillatelse i færøysk fiskerisone fra og med mandag 6. mai 2002.

Det innføres stopp for fiske etter kolmule for norske fartøy med kolmuletråltillatelse i EU-sonen fra tirsdag 7. mai 2002 kl. 22.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag kl. 24.00.

Det innføres stopp i fisket etter kolmule for norske fartøy med kolmuletillatelse i internasjonalt farvann fra mandag 8. juli 2002 kl. 18.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag kl. 20.00.

§ 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.
ööööööööööööööööööööööööö