J-29-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-29-2003

(J-28-2003 UTGÅR)

 

            Bergen, 3.02.2003

            HCH/EW

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV MAKSIMALKVOTER I FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN, FÆRØY-SONEN, INTERNASJONALT FARVANN, NORGES ØKONOMISKE SONE OG FISKERISONEN VED JAN MAYEN I 2003 FOR FARTØY MED KOLMULETRÅLTILLATELSE I 2003.

 

I Fiskeridirektøren forskrift av 14. januar 2003 om fastsetting av maksimalkvoter i fisket etter kolmule mv, gitt med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av  21. desember 2002 om regulering av fisket etter kolmule, § 4, jf lov av 3 juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v §§ 4,5 og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr kgl. res av 11 februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Konges myndighet etter samme lovs § 12, gjøres følgende endring:

 

I

 

§ 1 annet ledd (nytt) skal lyde:

 

Maksimalkvoten per fartøy i fisket etter kolmule i Færøysonen er 900 tonn.

 

II

 

Endringen trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV MAKSIMALKVOTER I FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN, FÆRØY-SONEN, INTERNASJONALT FARVANN, NORGES ØKONOMISKE SONE OG FISKERISONEN VED JAN MAYEN I 2003 FOR FARTØY MED KOLMULETRÅLTILLATELSE.

             

Fiskeridirektøren har den 14. januar 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av

21. desember 2002 om regulering av fisket etter kolmule, § 4, jf lov av 3 juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v §§ 4,5 og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr kgl. res av 11 februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Konges myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1  Maksimalkvoter per fartøy

 

Maksimalkvoten per fartøy i fisket etter kolmule i EU-sonen er fastsatt til 2.700 tonn.

 

Maksimalkvoten per fartøy i fisket etter kolmule i Færøysonen er 900 tonn.

 

Fisk fanget før fastsettelsesdato avregnes av fartøyets kvote.

 

§ 2  Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder frem til 31. desember 2003

 

””””””””””””””””””””””””