J-153-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-153-2004

(J-35-2004 UTGÅR)

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 11.8.2004

                                                                                                          HCH/EW

 

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2004

 

Fiskeridepartementet har den 10. august 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske mv, fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

I forskrift av 22. desember 2003 om regulering av fisket etter kolmule i 2004 gjøres følgende endring:

 

 

 

§ 5 (endret) skal lyde:

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket, selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for industritrålerne nord for64°N, når kolmuletrålernes fiske er stoppet.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2004

 

Fiskeridepartementet har den 22. desember 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983

nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule.

 

 

 

§ 2 Kolmuletrålerne

 

Med ”kolmuletrålerne” menes fartøy med kolmuletråltillatelse etter forskrift av

12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 10 - 1.

 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan kolmuletrålerne fra 1. januar fiske kolmule i internasjonalt farvann, Norges indre farvann, sjøterritorium, og økonomiske sone, og i Fiskerisonen ved Jan Mayen.

 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan kolmuletrålerne samlet fiske inntil 120.000 tonn i EU-sonen  i ICES statistikkområdene IIa, IVa, Via nord for 56°30`N, VIb og VII vest av 12°V.  Av dette kvantum kan 40.000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan kolmuletrålerne samlet fiske inntil 36.200 tonn kolmule i færøysk fiskerisone.

 

 

 

§ 3 Industritrålerne

 

Med ”industritrålerne” menes fartøy med industritråltillatelse etter forskrift av

12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5- 1.

 

Uten hinder av forbudet i § 1, kan industritrålerne fiske kolmule i Norges økonomiske sone og sjøterritorium sør for 64°N fra 1. januar.

 

 

 

§ 4 Maksimalkvoter

 

Fiskeridirektoratet kan fastsette like maksimalkvoter for fartøy som deltar i fisket etter denne forskrift. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvotene.

 

 

 

§ 5 Stopp i fisket

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket, selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for industritrålerne nord for64°N, når kolmuletrålernes fiske er stoppet.

 

 

 

§ 6 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

 

§ 7 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 8 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004.

 

””””””””””””””””””””””