J-100-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-100-2004

 

                                                                                                          Bergen, 4.5.2004

                                                                                                          HCH/EW

 

 

Forskrift om stopp i fisket etter kolmule i 2004

 

Fiskeridirektoratet har den 29. april 2004 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 22. januar 2004 om regulering av fisket etter kolmule i 2004 § 5, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, og 6, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20, og 21, jfr. Kgl Res av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Stopp i fisket

 

Fisket etter kolmule for fartøy med kolmuletråltillatelse stoppes 29. april 2004 kl 24.00.

 

§ 2 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 23. mai 2004.

 

””””””””””””””””””””””