J-85-2005 (1)

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-85-2005

(J-253-2004 UTGÅR)

 

Bergen, 27.4.2005

TH/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fisket etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2005.

Fiskeridirektoratet har den 27. april 2005 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fisket etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2005 § 6 fastsatt følgende forskrift:

 

I

 

I forskrift av 22. desember 2004 om regulering av fiske med torsketrål og fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fisket etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2005 gjøres følgende endring:

 

§ 5 fjerde ledd (nytt) skal lyde:

 

Ved fiske etter vassild innenfor de stengte områdene angitt i § 3 er det tillatt å ha kolmule som bifangst.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fisket etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2005.

Fiskeridepartementet har den 22. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1. Forbud

 

Det er forbudt å fiske uer med trål i Norges økonomiske sone nord for 62°N. 

 

Det er forbudt å fiske uer for alle redskapsgrupper i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

70° 00' N - 05° 21' Ø (ved NØS ytre grense)

 

2.

70° 00' N - 17° 30' Ø

 

3.

73° 30' N - 18° 00' Ø

 

4.

73° 30' N - 35° 56' Ø (ved NØS ytre grense).

 

§ 2 Fredningstid

 

Det er forbudt å drive fiske med konvensjonelle redskaper etter uer nord for 62°N i tidsrommet 20. april til og med 19. juni.

 

Ved fiske med konvensjonelle redskaper er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å ha inntil 15% bifangst av uer ved fiske etter andre arter. Bifangst regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00.

 

§ 3. Forbud mot fiske med torsketrål og fisket etter vassild og kolmule med småmasket trål

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (135 mm) og å fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

66° 30' N 06° 59' Ø

 

2.

66° 21' N 06° 44' Ø

 

3.

65° 43' N 06° 00' Ø

 

4.

65° 20' N 06° 00' Ø

 

5.

65° 20' N 05° 30' Ø

 

6.

66° 00' N 05° 30' Ø

 

7.

66° 30' N 06° 34,27' Ø

 

8.

67° 10' N 08° 00' Ø

 

9.

67° 10' N 08° 35' Ø

 

10.

67° 00' N 08° 18' Ø

 

11.

66° 50' N 08° 09' herifra i rett linje til pkt. 1.

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (120 mm) og å fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

62° 36' N 03° 00' Ø

 

2.

62° 10' N 01° 15' Ø (ved NØS ytre grense)

 

3.

62° 40' N 00° 52' Ø (ved NØS ytre grense)

 

4.

63° 00' N 03° 00' Ø herifra i rett linje til pkt. 1.

 

§ 4. Vassild

 

Uten hinder av forbudet i § 3 kan fartøy med vassildtråltillatelse fiske etter vassild med flytetrål i perioden 1. mars til og med 31. mai.

 

§ 5. Bifangst

 

Ved fiske etter andre fiskeslag i området angitt i § 1 er det tillatt å ha inntil 15% uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

 

Ved fiske etter vassild utenfor de stengte områdene angitt i § 3 er det tillatt å ha inntil   5% innblanding av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

 

Ved fiske etter vassild innenfor de stengte områdene angitt i § 3 er det ikke tillatt å ha uer eller blåkveite som bifangst.

 

Ved fiske etter vassild innenfor de stengte områdene angitt i § 3 er det tillatt å ha kolmule som bifangst.

 

§ 6. Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

§ 7. Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 8. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””