J-280-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeri- og kystdepartementet har den 22. desember 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 5 a og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

 § 1 Generelt forbudDet er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2006.Uten hinder av forbudet kan norske fartøy med adgang til å delta, fra 1. januar 2006, fiske og lande totalt 607.342 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.Av totalkvoten kan inntil 472.631 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene IIa, IVa, VIa nord for 56°30`N, VIb og VII vest av 12°V. Av dette kvantum kan 158.158 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

 § 2 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelseFartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske og lande inntil 473.727 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, og fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 427.631 tonn fiskes i EU sonen. 

§ 3 Gruppekvote for fartøy med industritråltillatelse og nordsjøtråltillatelseFartøy med industritråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 133.615 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøtråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64°N.Av gruppekvoten for fartøy med industritråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 45.000 tonn fiskes i EU sonen. 

§ 4 Maksimalkvoter og fartøykvoterFor fartøy med adgang til å delta som nevnt i § 2, kan Fiskeridirektoratet fastsette fartøykvoter.For fartøy med adgang til å delta som nevnt i § 3, fastsettes en midlertidig maksimalkvote på 2.000 tonn.Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder. 

§ 5 BemyndigelseFiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket, herunder refordele kvoter mellom gruppene. 

§ 6 StraffDen som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 7 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006. 

Bergen, 22.12.2005

HH/EW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,