J-108-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-108-2005

(J-35-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 1.6.2005

HCH/EW

 

Forskrift om stopp i fisket etter kolmule i 2005

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 12. mai 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, bestemt følgende:

 

§ 1 Stopp i fisket

 

Fisket etter kolmule for norske fartøy i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomisk sone nord for 62°N, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann stoppes torsdag den 12. mai kl. 22.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er kl. 24.00 samme dag.

 

§ 2 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””