J-237-2006 Uer, vassild og kolmule i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-237-2006

(J-253-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen,19.12.2006

HØ/EW

 

Forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2007

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1. Forbud

      

Det er forbudt å fiske uer med trål i Norges økonomiske sone nord for 62°N. 

 

Det er forbudt å fiske uer for alle redskapsgrupper i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

70°00' N - 05°21' Ø (ved NØS ytre grense)

2.

70°00' N - 17°30' Ø

3.

73°30' N - 18°00' Ø

4.

73°30' N - 35°56' Ø (ved NØS ytre grense).

 

 

 

§ 2 Fredningstid

 

Det er forbudt å drive fiske med konvensjonelle redskaper etter uer nord for 62°N i tidsrommet 1. mars til og med 30. juni og 1. september til og med 30. september. Forbudet gjelder ikke for fartøy under 11 meter som fisker med juksa.

 

Ved fiske med konvensjonelle redskaper er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å ha inntil 15% bifangst av uer ved fiske etter andre arter. Bifangst regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00.

 

 

 

§ 3. Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (135 mm) og å fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

66°30' N 06°59' Ø

2.

66°21' N 06°44' Ø

3.

65°43' N 06°00' Ø

4.

65°20' N 06°00' Ø

5.

65°20' N 05°30' Ø

6.

66°00' N 05°30' Ø

7.

66°30' N 06°34,27' Ø

8.

67°10' N 08°00' Ø

9.

67°10' N 08°35' Ø

10.

67°00' N 08°18' Ø

11.

66°50' N 08°09' herifra i rett linje til pkt. 1.

 

Det er forbudt å fiske med torsketrål (120 mm) og å fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.

62°36' N 03°00' Ø

2.

62°10' N 01°15' Ø (ved NØS ytre grense)

3.

62°40' N 00°52' Ø (ved NØS ytre grense)

4.

63°00' N 03°00' Ø herifra i rett linje til pkt. 1.

 

 

 

§ 4. Vassild

 

Uten hinder av forbudet i § 3 kan fartøy med vassildtråltillatelse fiske etter vassild med flytetrål i perioden 1. mars til og med 31. mai.

 

 

 

§ 5. Bifangst

 

Ved fiske etter andre fiskeslag i området angitt i § 1 er det tillatt å ha inntil 15% uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

 

Ved fiske etter vassild utenfor de stengte områdene angitt i § 3 er det tillatt å ha inntil 5% innblanding av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

 

Ved fiske etter vassild innenfor de stengte områdene angitt i § 3 er det ikke tillatt å ha uer eller blåkveite som bifangst.

 

Ved fiske etter vassild innenfor de stengte områdene angitt i § 3 er det tillatt å ha kolmule som bifangst.

 

 

 

§ 6. Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

 

§ 7. Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 8. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007 og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””