J-260-2006 Regulering av fisket etter kolmule i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-260-2006

(J-39-2006 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 22.12.2006

RL/EW

 

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2007

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 21. desember 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 5a, 6 og 11, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1. Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2007.  

 

 

 

§ 2. Totalkvote

 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fra 1. januar 2007, fiske og lande 550.670 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 4.900 tonn til dekning av overfiske i 2006, 2.000 tonn til estimert bifangst i 2007, samt 3.000 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

 

Av totalkvoten kan inntil 412.161 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene II, IVa, VIa nord for 56°30’ N, VIb og VII vest av 12°V. Av dette kvantum kan 108.040 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

 

Av totalkvoten kan inntil 79.150 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

 

§ 3. Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse

 

Fartøy med kolmuletråltillatelse, jf. § 2-23 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 421.800 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 352.161 tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 69.150 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

 

§ 4. Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse

 

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. §§ 2-6 og 2-10 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 118.970 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøstråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64° N.

 

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 60.000 tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 10.000 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

 

§ 5. Maksimalkvoter og fartøykvoter

 

For fartøy med kolmuletråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette fartøykvoter.

 

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:

 

100 % av konsesjonskapasitet fra              0 –    600

50 %   av konsesjonskapasitet fra          600 – 1.000 

 

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet iht. konsesjonsforskriftens §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd.

 

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder.

 

 

§ 6 Overfiske/underfiske – fradrag av/gruppekvotene for 2008.

 

Ved overfiske/underfiske i 2007 kan Fiskeridirektoratet belaste/godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2008.

 

 

 

§ 7 Partråling

 

Uten hinder av forbudet i § 8 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

 

  1. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.
 

  1. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
 

  1. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
 

  1. Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
 

  1. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2007.
 

  1. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.
 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 8. Kvoteutnyttelse

 

Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

 

Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

 

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

 

Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

 

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

 

 

 

§ 9. Overføring av fangstDet kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

 

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom notfartøy for å unngå neddreping, Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. 

 

 

 

§ 10. Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping


Er kolmule forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 11. Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

 

§ 12. Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 13. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007 og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’