J-39-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2006

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 13. februar 2006 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, § 5, § 5a og § 6 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, fastsatt følgende forskrift:

  I

I forskrift av 22. desember 2005 om regulering av fisket etter kolmule i 2006, gjøres følgende endringer:

 

§ 1. Generelt forbud

 

2. ledd (endret):

 

Uten hinder av forbudet kan norske fartøy med adgang til å delta, fra 1. januar 2006, fiske og lande totalt 637.527 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

4. ledd (ny):

 

Av totalkvoten kan inntil 80.800 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

§ 2. Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse

 

1. ledd (endret):

 

Fartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske og lande inntil 497.271 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, og fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

3. ledd (ny):

 

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 70.800 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

§ 3. Gruppekvote for fartøy med industritråltillatelse og nordsjøtråltillatelse

 

1. ledd (endret):

 

Fartøy med industritråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 140.256 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

4. ledd (ny):

 

Av gruppekvoten for fartøy med industritråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 10.000 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

§ 4. Maksimalkvoter og fartøykvoter (endret)

 

For fartøy med adgang til å delta som nevnt i § 2, kan Fiskeridirektoratet fastsette fartøykvoter.

For fartøy med adgang til å delta som nevnt i § 3, kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:


100 % av konsesjonskapasitet fra          0 – 600
50 %   av konsesjonskapasitet fra         600 – 1.000.

 

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

For fartøy med industritråltillatelse nyttes konsesjonskapasitet fastsatt i medhold av § 5 – 2 i trålforskriften av 12. desember 1986.

 

For fartøy med nordsjøtråltillatelse fastsetter Fiskeridirektoratet konsesjonskapasiteten på grunnlag av fartøyenes godkjente faktiske lasteromsvolum pr. 3. februar 2006. For disse fartøyene fastsettes en maksimalkvote på 1.000 tonn kolmule inntil konsesjonskapasitet er fastsatt for det enkelte fartøy.

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder.

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

  *********************

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2006

Fiskeri- og kystdepartementet har den 22. desember 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 5 a og 6 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1. Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2006.

 

Uten hinder av forbudet kan norske fartøy med adgang til å delta, fra 1. januar 2006, fiske og lande totalt 637.527 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

Av totalkvoten kan inntil 472.631 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene IIa, IVa, VIa nord for 56 ° 30' N, VIb og VII vest av 12 ° V. Av dette kvantum kan 158.158 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

 

Av totalkvoten kan inntil 80.800 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

§ 2. Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse

 

Fartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske og lande inntil 497.271 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, og fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 427.631 tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 70.800 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

§ 3. Gruppekvote for fartøy med industritråltillatelse og nordsjøtråltillatelse

 

Fartøy med industritråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 140.256 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøtråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64 ° N.

 

Av gruppekvoten for fartøy med industritråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 45.000 tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av gruppekvoten for fartøy med industritråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 10.000 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

§ 4. Maksimalkvoter og fartøykvoter

 

For fartøy med adgang til å delta som nevnt i § 2, kan Fiskeridirektoratet fastsette fartøykvoter.

 

For fartøy med adgang til å delta som nevnt i § 3, kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter:


100 % av konsesjonskapasitet fra         0 – 600
50 %   av konsesjonskapasitet fra         600 – 1.000.

 

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

For fartøy med industritråltillatelse nyttes konsesjonskapasitet fastsatt i medhold av § 5 – 2 i trålforskriften av 12. desember 1986.

 

For fartøy med nordsjøtråltillatelse fastsetter Fiskeridirektoratet konsesjons­kapasiteten på grunnlag av fartøyenes godkjente faktiske lasteromsvolum pr. 3. februar 2006. For disse fartøyene fastsettes en maksimalkvote på 1.000 tonn kolmule inntil konsesjonskapasitet er fastsatt for det enkelte fartøy.

 

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder.

 

§ 5. Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket, herunder refordele kvoter mellom gruppene.

 

§ 6. Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

§ 7. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

””””””””””””””””””””””””””””