J-87-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-87-2006

 

 

 

 

Bergen, 28.4.2006

HH/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 28. april 2006 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2005 om regulering av fisket etter kolmule i 2006 §§ 4 og 5 bestemt:

 

 

I

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av den 15. februar 2006 om fastsetting av maksimalkvoter ved fiske etter kolmule gjøres følgende endring:

 

 

 

§ 1 første ledd (endret) skal lyde:

 

Fartøykvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse

 

Kolmuletrålerne fartøykvoter beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 10.900 tonn. Av den totale kvoteenhet kan en delkvoteenhet på inntil 10.900 tonn fiskes i EU-sonen og en delkvoteenhet på inntil 1.550 tonn fiskes i Færøysonen.

 

 

 

§ 2 (endret) skal lyde:

 

Maksimalkvoter for fartøy med industritrål- eller nordsjøtråltillatelse

 

Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter kolmule for fartøy med industritråltillatelse eller nordjsøtråltillatelse brukes faktoren 10.

 

Uten hinder av en eventuell stopp i fisket i 2006 vil fartøy i denne gruppen kunne fiske inntil de opprinnelige fastsatte maksimalkvoter basert på faktoren 7.5.

 

 

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:

 

 

Forskrift om fastsetting av maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 15. februar 2006 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2005 om regulering av fisket etter kolmule i 2006 §§ 4 og 5 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1          Fartøykvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse

 

Kolmuletrålerne fartøykvoter beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 10.900 tonn. Av den totale kvoteenhet kan en delkvoteenhet på inntil 10.900 tonn fiskes i EU-sonen og en delkvoteenhet på inntil 1.550 tonn fiskes i Færøysonen.

 

Fartøyets individuelle kvoter beregnes ved å multiplisere  kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områder, med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule.

 

 

 

§ 2  Maksimalkvoter for fartøy med industritrål- eller nordsjøtråltillatelse

 

Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter kolmule for fartøy med industritråltillatelse eller nordjsøtråltillatelse brukes faktoren 10.

 

Uten hinder av en eventuell stopp i fisket i 2006 vil fartøy i denne gruppen kunne fiske inntil de opprinnelige fastsatte maksimalkvoter basert på faktoren 7.5.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

””””””””””””””””””””””””””””””