J-85-2007 Forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter - kolmule

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-85-2007
(J-43-2007 UTGÅR)
 

Bergen, 12.4.2007
TM/EW
Forskrift om endring av forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2007
Fiskeridirektoratet har den 12. april 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2006 om regulering av fisket etter kolmule i 2007 §§ 5 og 11 og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

I
I Fiskeridirektoratets forskrift av 5. februar 2007 om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2007 gjøres følgende endring:
 
§ 1  Fartøykvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse (endret) skal lyde:
Kolmuletrålernes fartøykvoter beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 9.000 tonn. Av den totale kvoteenhet kan en delkvoteenhet på inntil 7.950 tonn fiskes i EU-sonen og en delkvoteenhet på inntil 3.600 tonn fiskes i Færøysonen.
Fartøyets individuelle kvoter beregnes ved å multiplisere  kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områder, med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.
”””””””””””””””””””””””
Forskriften lyder etter dette:
 
Forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2007
Fiskeridirektoratet har den 5. februar 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2006 om regulering av fisket etter kolmule i 2007 §§ 5 og 11 og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:
 
§ 1  Fartøykvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse
Kolmuletrålernes fartøykvoter beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 9.000 tonn. Av den totale kvoteenhet kan en delkvoteenhet på inntil 7.950 tonn fiskes i EU-sonen og en delkvoteenhet på inntil 3.600 tonn fiskes i Færøysonen.
Fartøyets individuelle kvoter beregnes ved å multiplisere  kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områder, med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule.
 
§ 2  Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse
Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter kolmule for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 7.
Uten hinder av en eventuell stopp i fisket i 2007 vil fartøy i denne gruppen kunne fiske inntil maksimalkvoter basert på faktoren 5.5.
 
§ 3 Faktisk lastekapasitet
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter kolmule ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og
2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).
 
§ 4 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2007.
””””””””””””””””””””””””””””””