J-2-2007 Stopp i fiske etter kolmule

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-2-2007

 

 

 

 

Bergen, 3.1.2007

KK/EW

 

Forskrift om stopp i fiske etter kolmule for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 22. november 2006 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2005  om regulering av fisket etter kolmule i 2006 § 5, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Stopp i fisket

 

Fisket etter kolmule for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse stoppes fra 22. november 2006 kl 22.00.

 

Siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag er satt til 22. november 2006 kl 24.00.

 

 

 

§ 2 Unntak fra stopp i fisket

 

Uavhengig av denne forskriftens bestemmelse om stopp av fisket kan fartøyene fortsette fisket innenfor den opprinnelige kvotefaktoren på 7,5.

 

 

 

§ 3 Straff

 

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.

 

 

 

§ 4 Ikrafttredelse

 

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””””””