J-124-2007 Forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-124-2007

(J-85-2007 UTGÅR)

 

 

 

 

Bergen, 29.05.2007

TM/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2007

 

Fiskeridirektoratet har den 29. mai 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2006 om regulering av fisket etter kolmule i 2007 §§ 5 og 11 og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

 

 

I

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av 5. februar 2007 om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2007 gjøres følgende endring:

 

 

 

§ 2  Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse (endret) skal lyde:

 

Fisket etter kolmule av fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse stoppes tirsdag 29. mai klokken 22:00.

 

Uten hinder av første ledd vil fartøy i denne gruppen kunne fiske inntil maksimalkvoter basert på

faktoren 5,5.

 

 

II

 

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””

 

Forskriften lyder etter dette:


Forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2007

 

Fiskeridirektoratet har den 5. februar 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2006 om regulering av fisket etter kolmule i 2007 §§ 5 og 11 og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1  Fartøykvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse

 

Kolmuletrålernes fartøykvoter beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 9.000 tonn. Av den totale kvoteenhet kan en delkvoteenhet på inntil 7.950 tonn fiskes i EU-sonen og en delkvoteenhet på inntil 3.600 tonn fiskes i Færøysonen.

 

Fartøyets individuelle kvoter beregnes ved å multiplisere  kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områder, med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule.

 

 

 

§ 2  Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

 

Fisket etter kolmule av fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse stoppes tirsdag 29. mai klokken 22:00.

 

Uten hinder av første ledd vil fartøy i denne gruppen kunne fiske inntil maksimalkvoter basert på

faktoren 5,5.

 

 

 

§ 3 Faktisk lastekapasitet

 

Fartøymed pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter kolmule ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og

2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

 

 

 

§ 4 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””””””