J-21-2009 Fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-21-2009

(J-73-2008 UTGÅR)

 

 

 

 

Bergen, 3.2.2009 

TM/EW

 

Forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2009

 

Fiskeridirektoratet har 2. februar 2008 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av

18. desember 2008 om regulering av fisket etter kolmule i 2009 §§ 5 og 11 og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Fartøykvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse

 

Kolmuletrålernes fartøykvoter beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 3.250 tonn. Av den totale kvoteenhet kan en delkvoteenhet på inntil 2.600 tonn fiskes i EU-sonen og en delkvoteenhet på inntil 350 tonn fiskes i færøysk sone.

 

Fartøyets individuelle kvoter beregnes ved å multiplisere kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områder, med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule.

 

 

 

§ 2 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i fisket etter kolmule for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 2,2.

 

Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter kolmule i EU-sonen for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 1,8.

 

 

 

§ 3 Faktisk lastekapasitet

 

Fartøymed pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter kolmule ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og

2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

 

 

 

§ 4 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2009.

 

””””””””””””””””””””””””””””””