J-25-2009 Regulering av fisket etter kolmule i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-25-2009

(J-281-2008 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 9.2.2009

TM/EW

 

 

 

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2009

 

Fiskeridirektoratet har 9. februar 2009 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementet forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2009 av 18. desember 2008 § 11 fastsatt følgende forskrift

 

 

I

 

I forskrift av 18. desember 2008 nr. 1418 om regulering av fisket etter kolmule i 2009 gjøres følgende endring:

 

 

 

§ 2 Totalkvote (endret) skal lyde:

 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fra 1. januar 2009, fiske og lande

231 973 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 1 500 tonn til estimert bifangst i 2009, samt 2 400 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

 

Av totalkvoten kan inntil 158 458 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene II, IVa, VIa nord for 56°30’ N, VIb og VII vest av 12°V. Av dette kvantum kan 64 228 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

 

Av totalkvoten kan inntil 36 514 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

 

§ 3 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse (endret) skal lyde:

 

Fartøy med kolmuletråltillatelse, jf. § 2-23 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 165 680 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 123 597tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 28 481tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

 

§ 4 Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse (endret) skal lyde:

 

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. §§ 2-6 og 2-10 i konsesjonsforskriften, kan fiske og lande inntil 62 393tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøstråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64° N.

 

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 34 861tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 8 033 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

 

Forskriften lyder etter dette:


Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2009

 

Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. desember 2008 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Generelt forbud

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2009.  

 

 

 

§ 2 Totalkvote

 

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fra 1. januar 2009, fiske og lande

231 973 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 1 500 tonn til estimert bifangst i 2009, samt 2 400 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

 

Av totalkvoten kan inntil 158 458 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene II, IVa, VIa nord for 56°30’ N, VIb og VII vest av 12°V. Av dette kvantum kan 64 228 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

 

Av totalkvoten kan inntil 36 514 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

 

§ 3 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse

 

Fartøy med kolmuletråltillatelse, jf. § 2-23 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 165 680 tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 123 597tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 28 481tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

§ 4 Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse

 

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. §§ 2-6 og 2-10 i konsesjonsforskriften, kan fiske og lande inntil 62 393tonn kolmule i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

 

I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøstråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64° N.

 

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 34 861tonn fiskes i EU-sonen.

 

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 8 033 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

 

 

 

§ 5 Maksimalkvoter og fartøykvoter

 

For fartøy med kolmuletråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette fartøykvoter.

 

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

 

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i konsesjonsforskriften.

 

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder.

 

 

 

§ 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet

 

Ved overfiske eller underfiske i 2009 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2010.

 

 

 

§ 7 Partråling

 

Uten hinder av forbudet i § 8 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

 

a)       Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

 

b)      Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

 

c)       Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

 

d)      Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

 

e)      Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2009.

 

f)         Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 8 Kvoteutnyttelse

 

Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

 

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i dette ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd.  Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

 

Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

 

Når det ved utskifting gjøres fradrag etter andre ledd eller tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

 

§ 9 Overføring av fangstDet kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

 

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom notfartøy for å unngå neddreping, Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. 

 

 

 

§ 10 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping


Er kolmule forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 

 

 

§ 11 Bemyndigelse

 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

 

 

 

§ 12 Straff

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 63 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

 

 

 

§ 13 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009 og gjelder til og med 31. desember 2009.

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””