J-15-2017 Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2016 - 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

J-15-2017: Forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2016 - 2017

Erstatter: J-35-2016
Endringer: Se utgåtte meldinger
Gyldig fra: 27.01.2017
Gyldig til: 22.02.2017
Publisert: 27.01.2017

Forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2016 - 2017 Innholdsfortegnelse:
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjon 16. oktober 2001:

§ 1 Virkeområde
Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav.
Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse totalt fiske inntil 40 114 tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, Grønlands økonomiske nord for 64°30`N, og i Islands økonomiske sone nord for 64°30`N.

§ 2 Åpningsdato
Fisket åpnes 30. januar 2017.

§ 3 Utseiling
Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai.
Norges Sildesalgslag kan fastsette utseilingsstopp.
Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling.

§ 4 Rapportering og innseilingsstopp
Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone.
Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag kan fastsette innseilingsstopp til Islands økonomiske sone.

§ 5 Maksimalkvoter
Det enkelte fartøys fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen, Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone er begrenset av kvote tilsvarende fartøyets kvotefaktor multiplisert med en kvoteenhet fastsatt til 0,93.
Fiskeridirektoratet kan endre kvoteenheten fastsatt etter denne bestemmelsen.

§ 6 Lastekapasitet
Det kan i fisket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst.

§ 7 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote.

§ 8 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.
Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og levert innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og levert i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.
Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og levert med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.
Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra
Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to
årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 9 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.
Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.
Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 10 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31.

§ 12 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 22. februar 2017.

TH/EW