J-230-2016 Forskrift om fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

 

 


J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016
 

Erstatter: J-220-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.12.2016

Gyldig til: 31.12.2016

Publisert: 15.12.2016
 
 
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

 

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 14. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

I

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1761 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 gjøres følgende endring:

§ 7 femte og sjette ledd skal lyde:

Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen for fartøy med ringnottillatelse fastsettes til 2,90. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,62 fiskes i EU-sonen. Fisket i EU-sonen stoppes fra og med 15. desember 2016. Kvoteenheten for fiske i Skagerrak fastsettes til 0,5. Fisket i Skagerrak stoppes 5. september 2016 kl. 10.00, med siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag kl. 12.00 samme dag.

Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen for små ringnotfartøy fastsettes til 1,93. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,11 fiskes i EU-sonen. Delkvoteenheten for EU-sonen oppheves 5. desember 2016. Fisket i EU-sonen stoppes fra og med 15. desember 2016. Kvoteenheten for fiske i Skagerrak fastsettes til 0,35.

§ 11 fjerde ledd skal lyde:

Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen fastsettes til 0,92. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,83 fiskes i EU-sonen. Fisket i EU-sonen stoppes fra og med 15. desember 2016.

§ 14 tredje ledd skal lyde:

Kvoten kan fiskes i EU-sonen uten noen særskilt begrensning. Fisket i EU-sonen stoppes fra og med 15. desember 2016.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

 «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 18. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i følgende områder i 2016:
a.I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa og IVb.
b.I Skagerrak, avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor fire nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

 § 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande:
a.inntil 152 512 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 530 tonn til forsknings- og undervisningskvote. Av totalkvoten kan inntil 60 000 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa og IVb.
b.inntil 3 407 tonn sild i Skagerrak.

§ 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 124 157 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan:
a.inntil 121 424 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 47 820 tonn kan fiskes i EU-sonen.
b.inntil 2 733 tonn sild fiskes utenfor to nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak.

 Små ringnotfartøy kan fiske og lande inntil 7 924 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan:
a.inntil 7 750 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 3 060 tonn kan fiskes i EU-sonen.
b.inntil 174 tonn sild fiskes utenfor to nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 10 877 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 4 320 tonn kan fiskes i EU-sonen.

 Gruppekvoten for trålfartøy skal i 2017 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av sild tatt som bifangst i industritrålfisket i Nordsjøen i 2016.

 § 5 Gruppekvote for kystfartøy

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 12 431 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen og Skagerrak, hvorav 4 800 tonn sild kan fiskes i EU-sonen. Av dette kvantum kan:
a.fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fiske og lande inntil 12 281 tonn sild. Av dette kvantum avsettes 200 tonn sild til låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra og med 1. september 2016.
b.fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe fiske og lande innenfor en avsetning på 150 tonn sild.

Av kystfartøygruppens kvote kan inntil 11 931 tonn fiskes i i Nordsjøen og inntil 500 tonn fiskes i Skagerrak.

 § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum i 2016.

Ved overfiske eller underfiske i 2016 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et kvantum for reguleringsåret 2017 innenfor følgende kvanta:

a) I Nordsjøen:
1.Fartøy med ringnottillatelse: 12 008 tonn
2.Små ringnotfartøy: 767 tonn
3.Trålfartøy: 1 052 tonn
4.Kystfartøy: 1 202

 b) I Skagerrak:
1.Fartøy med ringnottillatelse: 546 tonn
2.Små ringnotfartøy: 100 tonn
3.Kystfartøy: 35 tonn

 Dersom det gjenstår mer enn kvantaene nevnt i annet ledd av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene.

 Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen

§ 7 Kvoter på fartøynivå

Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter og områdekvoter i Nordsjøen og maksimalkvoter i Skagerrak på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

 

 


1500 hl +
 
40 % av konsesjonskapasiteten fra
 
0 - 4000 hl
 

 
 
30 % av konsesjonskapasiteten fra
 
fra 4000 - 6000 hl
 

 
 
20 % av konsesjonskapasiteten fra
 
fra 6000 - 10 000 hl
 

 
 
10 % av konsesjonskapasiteten fra
 
over 10 000 hl
 

Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

For små ringnotfartøy legges fastsatt kvotefaktoren per 19. november 2006 til grunn for utregning av kvotene.

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen for fartøy med ringnottillatelse fastsettes til 2,90. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,62 fiskes i EU-sonen. Fisket i EU-sonen stoppes fra og med 15. desember 2016. Kvoteenheten for fiske i Skagerrak fastsettes til 0,5. Fisket i Skagerrak stoppes 5. september 2016 kl. 10.00, med siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag kl. 12.00 samme dag.

 

Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen for små ringnotfartøy fastsettes til 1,93. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,11 fiskes i EU-sonen. Delkvoteenheten for EU-sonen oppheves 5. desember 2016. Fisket i EU-sonen stoppes fra og med 15. desember 2016. Kvoteenheten for fiske i Skagerrak fastsettes til 0,35.

§ 8 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Fartøy som er tildelt fartøykvote i Nordsjøen etter § 7 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2016. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2017. Fartøy som benyttet adgangen i 2015 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. Kvantumet som kan fiskes etter bestemmelsen her kan fiskes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen, med mindre Fiskeridirektoratet bestemmer noe annet. Fartøy med ringnottillatelse kan ikke fiske kvantumet i EU-sonen fra og med 5. desember.

Fartøy som i 2016 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

§ 9 Krav til melding om utseiling for fiske i Skagerrak

Ingen fartøy kan ta utseiling til Skagerrak uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Melding om utseiling må gis for hver tur. Fartøy må ha avsluttet annet fiske, ha levert all annen fangst, samt være faktisk utlosset og ha not om bord før utseiling til Skagerrak meldes. Fartøy kan ikke ha fangst fra andre områder enn Skagerrak på samme tur om bord eller ved landing.

Fartøy som melder utseiling til Skagerrak skal rapportere daglig klokken 12.00 til Norges Sildesalgslag. Dersom fartøyet ikke har fått fangst i Skagerrak, skal det gis melding til Norges Sildesalgslag når fartøyet går ut av Skagerrak.

Norges Sildesalgslag kan fastsette siste frist for å foreta utseiling, og fastsette stopp i utseilingen.

Fiskeridirektoratet eller Fiskeridirektoratets regionkontor kan plassere inspektør om bord i det enkelte fartøy.

§ 10 Forbud mot fiske med flytetrål i Skagerrak

Det er forbudt å drive fiske etter sild med flytetrål i Skagerrak.

Fiskeridirektoratet region Sør kan gi dispensasjon fra forbudet i første ledd. Fartøy som får dispensasjon skal ha observatør om bord under fisket med flytetrål i Skagerrak.

For å få dispensasjon må Fiskeridirektoratet region Sør ha mottatt fartøyets påmelding til fiske med flytetrål i Skagerrak senest 24. juni 2016. Påmeldingen skal angi en epostadresse som Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste kan benytte i kommunikasjonen etter fjerde ledd. Etter påmeldingsfristens utløp rangerer Fiskeridirektoratet region Sør påmeldte fartøy etter loddtrekning.

 Påmeldte fartøy som skal starte fisket etter sild med flytetrål i Skagerrak må kontakte Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste senest 48 timer før avgang for å få avklart om det fins andre fartøy som også skal starte fisket i det aktuelle tidsrommet. Fartøyet med best rangering kan tildeles ledig observatør.

 Fartøy som har fått tildelt observatør rangeres nederst på listen ved senere ønske om prøvefiske i 2016.

 Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Kapittel 3. Fisket i trålgruppen

§ 11 Kvoter på fartøynivå

Fartøy med tillatelse til å fiske nordsjøsild med trål, tildeles fartøykvoter og områdekvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

 

 


50 tonn +
 
50 % av bruttotonnasje fra
 
0 - 100
 

 
 
40 % av bruttotonnasje fra
 
101 - 200
 

 
 
30 % av bruttotonnasje fra
 
201 - 300
 

 
 
20 % av bruttotonnasje fra
 
301 - 400
 

 
 
10 % av bruttotonnasje fra
 
401 - 600
 

Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.

Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen fastsettes til 0,92. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,83 fiskes i EU-sonen. Fisket i EU-sonen stoppes fra og med 15. desember 2016.

§ 12 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Fartøy som er tildelt fartøykvote etter § 11 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2016. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2017. Fartøy som benyttet adgangen i 2015 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. Kvantumet som kan fiskes etter bestemmelsen her kan fiskes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen, med mindre Fiskeridirektoratet bestemmer noe annet. Kvantumet kan ikke fiskes i EU-sonen fra og med 5. desember.

Fartøy som i 2016 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå.

13 Partråling

Uten hinder av forbudet i §§ 19 og 20 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:
a.Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.
b.Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.
c.Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
d.Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.
e.Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av reguleringsåret. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

 Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 Kapittel 4. Fisket i kystfartøygruppen

§ 14 Kvoter for fartøy i lukket gruppe

Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sild:

 

 


Hjemmelslengde
 
Kvotefaktor
 
Garantert kvote (tonn)
 

Fartøy under 7,0 meter
 
1
 
10,8
 

Fartøy 7,0 – 7,99 meter
 
2
 
21,6
 

Fartøy 8,0 - 8,99 meter
 
3
 
32,4
 

Fartøy 9,0 – 9,99 meter
 
4
 
43,2
 

Fartøy 10,0 – 10,99 meter
 
5
 
54,0
 

Fartøy 11,0 – 11,99 meter
 
6
 
64,8
 

Fartøy 12,0 – 12,99 meter
 
7
 
75,6
 

Fartøy 13,0 – 13,99 meter
 
8
 
86,4
 

Fartøy 14,0 – 14,99 meter
 
9
 
97,2
 

Fartøy 15,0 – 15,99 meter
 
10
 
108,0
 

Fartøy 16,0 – 16,99 meter
 
11
 
118,8
 

Fartøy 17,0 – 17,99 meter
 
12
 
129,6
 

Fartøy 18,0 – 18,99 meter
 
13
 
140,4
 

Fartøy 19,0 – 19,99 meter
 
14
 
151,2
 

Fartøy 20,0 – 20,99 meter
 
15
 
162,0
 

Fartøy 21,0 – 21,35 meter
 
16
 
172,8
 

Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten er fra og med 27. juni 2016 fastsatt til 10,8 tonn.

Kvoten kan fiskes i EU-sonen uten noen særskilt begrensning. Fisket i EU-sonen stoppes fra og med 15. desember 2016.

§ 15 Kvoter for fartøy i åpen gruppe

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande en fartøykvote på inntil 12 tonn sild.

§ 16 Låssettingsfiske i Skagerrak

Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan innenfor en avsetning på 200 tonn sild delta i et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra 1. september. I låssettingsfisket kan hvert fartøy maksimalt fiske og lande inntil 100 tonn sild innenfor en maksimalkvote der kvoteenheten er fastsatt til 15,9 tonn. All fangst etter § 14 går til fradrag på maksimalkvoten.

§ 17 Kvotefleksibilitet på fartøynivå

Etter at maksimal- og garantert kvote som tildeles etter §§ 14 og 16 er utnyttet, kan det enkelte fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i tillegg fiske og lande inntil 10 % av fartøyets garanterte kvote i 2016.Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2017. Fartøy som benyttet adgangen i 2015 vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. Kvantumet som kan fiskes etter bestemmelsen her kan fiskes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen, med mindre Fiskeridirektoratet bestemmer noe annet. Et slikt unntak kan tidligst gjøres gjeldende fra og med 5. desember.

§ 18 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.

Kapittel 5. Fellesbestemmelser

§ 19 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 20 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås.

Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst.

§ 21 Bifangst

Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild i Nordsjøen og Skagerrak ved fiske etter andre arter, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter sild.

I fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål er det ikke tillatt med mer enn
10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing, selv om bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote.

Fartøy uten adgang til å delta i fisket etter sild kan ha bifangst av sild i følgende fiskerier:

-   I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved
         landing.

-   I fisket etter havbrisling er det tillatt med inntil 10 % sild i vekt ved landing.

 § 22 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 23 Meldeplikt ved sprenging av not

 Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

 Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 24 Fisket etter agn

Fiskere som er ført i fiskermanntallet kan bruke not i fisket etter agn til eget forbruk med merkeregistrert fartøy som har under 500 m3 lasteromsvolum. Omsetning av fangsten er forbudt.

§ 25 Geografiske sperreområder og avregning av kvote

I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.

Unntak fra forbudet i første ledd kan fremkomme i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015.

Sild som fiskes innenfor grunnlinjene i området mellom 62°N og 61°N i perioden 1. januar til 15. februar skal avregnes kvoten for norsk vårgytende sild.

§ 26 Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet oppfisket.

KAPITTEL VI. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 27 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 28 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 29 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.

TO/MKB