J-236-2016 Forbud mot fiske etter lodde i Barentshavet i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

J-236-2016: Forskrift om forbud mot fisket etter lodde i Barentshavet i 2017

Erstatter: J-273-2015
Endringer: Se utgåtte meldinger
Gyldig fra: 01.01.2017
Gyldig til: 31.12.2017
Publisert: 19.12.2016

Forskrift om forbud mot fisket etter lodde i Barentshavet i 2017 Innholdsfortegnelse:
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1 Forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES statistikkområder 1 og 2) i 2017.

§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtreder bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 3 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
TH/MKB