J-251-2016 Regulering av fisket etter øyepål i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:


J-251-2016: Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2017

Gyldig fra: 01.01.2017
Gyldig til: 31.12.2017
Publisert: 21.12.2016

Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2017

Innholdsfortegnelse:
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 36, 37 og 59, og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 20 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande øyepål i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann i 2017.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 179 235 tonn øyepål i perioden fra og med 1. april til og med 31. oktober.
Norske fartøy med adgang til å delta, kan fiske og lande inntil 25 000 øyepål i EU-sonen i ICES statistikkområde 4.

§ 3 Områdebegrensning
Dersom norske fartøy fisker etter øyepål i EU-sonen i ICES statistikkområde 4 er det ikke tillatt å fiske etter øyepål i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon før fangsten som er tatt i EU-sonen er landet.
Norske fartøy som fisker etter øyepål i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon kan ikke fiske etter øyepål i EU-sonen i ICES statistikkområde 4 før fangsten som er tatt i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon er landet.
   
§ 4 Maksimalkvoter
Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med adgang til å delta.
Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere kvoteenheten med fartøyets fastsatte kvotefaktor i fisket etter øyepål.
Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål i EU-sonen i ICES statistikkområde 4 beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2,0.

§ 5 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.
Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.
Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.
Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.
Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 6 Overføring av fangst
Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.
Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.
Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 7 Bifangst av øyepål
Det er ikke tillatt å ha bifangst av øyepål ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når bifangsten kan avregnes fartøyets øyepålkvote. Det er også tillatt med bifangst av øyepål når fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter øyepål.

§ 8 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping
Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.
Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 9 Stopp av fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten eller områdekvotene er beregnet oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål eller innføre områdebegrensninger dersom bifangst av andre arter eller innblanding av fisk under minstemål overstiger grensene som er fastsatt i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen §§ 37 og 46, eller bifangst av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster.

§ 10 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 12 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
AH/MKB