J-252-2016 Regulering av fisket etter hestmakrell i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

J-252-2016: Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2017

Erstatter: J-272-2015
Endringer: Se utgåtte meldinger
Gyldig fra: 01.01.2017
Gyldig til: 31.12.2017
Publisert: 21.12.2016

Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2017

Innholdsfortegnelse:
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 16, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 20 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande hestmakrell (taggmakrell) i 2017.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande totalt 29 745 tonn hestmakrell i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.
Norske fartøy med adgang til å delta, kan fiske inntil 3550 tonn hestmakrell i EU-sonen i ICES statistikkområde 4.

§ 3 Bifangst
Uten hinder av § 1 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

§ 4 Overføring av fangst
Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.
Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.
Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 5 Stopp av fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hestmakrell når totalkvoten eller områdekvoten er beregnet oppfisket.

§ 6 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 8 Ikrattredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 AH/MKB