J-260-2016 Regulering av fisket etter brisling i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:


J-260-2016: Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2017


Erstatter: J-250-2015
Endringer: Se utgåtte meldinger
Gyldig fra: 01.01.2017
Gyldig til: 31.12.2017
Publisert: 21.12.2016


Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2017


Innholdsfortegnelse:
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.


KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER


§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:
1) I ICES statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
2) I ICES statistikkområde IIIa i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.


§ 2 Gruppekvoter
Fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan inntil videre ikke fiske havbrisling i EU-sonen.
Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak. Fangsten avregnes kvantumet på 2 496 tonn i avtalen mellom EU og Norge.
KAPITTEL 2. FARTØY MED ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPEN


§ 3 Fredningstid for kystbrisling
I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det med hjemmel i forskrift  22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 35a) forbudt å fiske kystbrisling.
Med hjemmel i paragrafen nevnt i første ledd, er det adgang til å gjøre unntak fra, eller forlenge fredningstiden mv.


§ 4 Adgang til å delta.
Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann.


KAPITTEL 3. FELLESBESTEMMELSER


§ 5 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.


KAPITTEL 4. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE


§ 6 Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.


§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017. Forskrift 8. desember 2015 nr. 1417 om regulering av fisket etter brisling i 2016 § 7 oppheves.
”””””””””””””””””””””””””””””””
TO/MKB