J-266-2016 Utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

J-266-2016: Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål
Erstatter: J-52-2016
Endringer: Se utgåtte meldinger
Gyldig fra: 01.01.2017
Publisert: 22.12.2016

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål

Innholdsfortegnelse:
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14:
I
I forskrift 30. april 2009 nr. 471 om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål gjøres følgende endringer:
§ 4 annet ledd skal lyde:
Uten hinder av første ledd kan det ved fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N benyttes sorteringsrist med største spileavstand på 55 mm.
II
Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.
 
”””””””””””””””””
Forskriften lyder etter dette:
Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål
Fiskeridirektoratet har den 30. april 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, og kgl. res. 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14,fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
 Denne forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker etter kolmule og øyepål i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon.

 § 2 Påbud om bruk av sorteringsrist
I fisket etter kolmule og øyepål skal det benyttes sorteringsrist.
Sorteringsristen skal oppfylle vilkårene i §§ 4–8.

§ 3 Unntak
Fartøy som er egnet, bemannet og utstyrt for produksjon av fisk til konsum, er unntatt fra påbudet i § 2 under forutsetning av at konsumfisken tas vare på og at den landes og omsettes til konsum.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at fartøy oppfyller vilkårene nevnt i første ledd.
Ved landing av fangst i utlandet skal det for norske fartøy som nevnt i første ledd sendes melding om dette senest 24 timer før ankomst leveringssted. Meldingen skal sendes per e-post til [email protected] . E-postens emnefelt skal være «Industririst». Innholdet i e-posten skal angis med elementene: Radiokallesignal (RC), tidspunkt for landing i UTC (TI), havn (PO) og landingsanlegg (LS).

§ 4 Spileavstand
Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 40 mm.
Uten hinder av første ledd kan det ved fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N benyttes sorteringsrist med største spileavstand på 55 mm.

§ 5 Montering
Sorteringsristen(e) skal monteres tverrveien i trålen på en slik måte at tre av sidene av risten(e) er festet til trålen. Det vil si at overpanelet og sidepaneler er sydd fast i rammeverket på risten(e). Underkant av risten(e) skal festes til en ledetunnel/ledepanel for utsortering av fisk. Sorteringsristen(e) monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.
Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

§ 6 Fiskeutslipp
 I trålens underpanel skal det være et rektangulært fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk.
 Fiskeutslippets åpning skal være i bakkant av sorteringsristens nedre del. Fiskeutslippets bredde skal være lik sorteringsristens bredde, og starte en meter bak ristens nedre og bakre kant. Fiskeutslippets forkant skjæres maskerett tvers over underpanelet. Sidene i fiskeutslippet skjæres maskerett bakover ca. 60 cm langs underleis på begge sider og deretter maskerett tvers over underpanelet (slik at fiskeutslippet får en rektangulær form).

 § 7 Ledetunnel
Det skal benyttes ledetunnel fra ristens nedre del og bakover til bakkant av fiskeutslippet.
Maskevidden i ledetunnel/ledepanel skal være den samme som benyttes i ristseksjonen.
Ledetunnelen skal være sydd fast i nedre og bakre kant av sorteringsrist, bakover langs leisene og langs fiskeutslippets bakre kant.

§ 8 Spesifikasjoner
Det kan benyttes to typer sorteringsrister:
•  ”Flexipanel”, som er bygd opp av plastrør og bundet sammen av spektra tau.
•  Stålrist(er)
Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) på ”Flexipanel” er 360 cm x 180 cm.
Ved bruk av stålrist(er) skal ristenes totale lengde ikke overstige 360 cm. Ristenes lengde kan fordeles på opp til fire like lange rister. En stålrist skal ha en bredde på maksimum 180 cm og minimum 130 cm.

§ 9 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64 og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
****
HØ/MKB