j-36-2017 Stenging av et område på Trænadjupet innenfor Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

J-36-2017: Forskrift om stenging av et område på Trænadjupet innenfor Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Gyldig fra: 02.03.2017
Gyldig til: 17.03.2017
Publisert: 02.03.2017

Forskrift om stenging av et område på Trænadjupet innenfor Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. mars 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47

§ 1 Forbud mot fiske
I perioden fra og med 3. mars til og med 17. mars 2017 er det forbudt å fiske etter vassild i et område på Trænadjupet innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
          1.       66° 57,0’ N                     008° 10,0’ Ø
          2.       67° 20,0’ N                     008° 50,0’ Ø
          3.       67° 20,0’ N                     009° 02,0’ Ø
          4.       66° 57,0’ N                     008° 22,0’ Ø
          herfra videre til posisjon 1.

§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.
§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 17. mars 2017.
”””””””””””””””