J-41-2017 Utøvelsesforskriften - Utøvelse av fisket i sjøen

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

J-41-2017: Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-39-2017
Endringer:   Se utgåtte meldinger 
Gyldig fra: 09.03.2017
Publisert: 09.03.2017
Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Innholdsfortegnelse:
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. mars 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.
 I
 I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

 § 10 tredje ledd skal lyde:
 Ved fiske med snurrevad nord for 62° N er det kun tillatt å benytte fiskelås på innsiden i forlengelsen foran fiskeposen. Maskevidden i fiskelåsen kan være mindre enn 130 mm. Lengden på fiskelåsen skal ikke overstige 4 meter. Ved bruk av diamantmasket fiskepose skal bakkant av fiskelåsen være minimum 14 meter foran posens bakkant. Ved bruk av kvadratmasket pose skal fiskelåsen være foran kvadratmaskeseksjonen

 § 36 annet ledd skal lyde:
 Ved fiske med trål og snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav f tillatt å ha inntil 20 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

 § 41 bokstav e skal lyde:
 Ved fiske med konsumtrål og snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 20 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i det enkelte hal og om bord. Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 500 kg breiflabb pr. tur.

 § 43 nr. 27 bokstav b skal lyde:
27. Reke
            b) sør for 62° N                                                                                    6,5 cm

 § 43 nr. 33 skal lyde:
 33. Kongekrabbe
      a) hannkrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø                                         13 cm
          b) hunnkrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø                                        12 cm

  § 52 nytt fjerde ledd skal lyde:
 Ved fiske med reketrål sør for 62° N er det kun tillatt å benytte ett sollebrett i sollemaskinene for utsortering av reker til koking. Sollemaskiner med tilhørende innretninger må ikke være montert slik at frasortert reke lett kan kastes eller føres tilbake i sjøen. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsen i første punktum. 
 Spesifikasjonen «Beskrivelse av fangstbegrensingssystemfor snurrevad» (Vedlegg 6) skal lyde:

 Beskrivelse av fangstbegrensningssystem for snurrevad.
 Krav til fangstutslipp
Det skal være minst to utslippsåpninger. Disse skal være plassert i forlengelsens over- og/eller underpanel som vist på figur. Åpningene skal ha minimum lengde på 2,0 meter og en minimum bredde på 3 masker med minimum 130 mm maskevidde. Hullet skjæres med rettskårne masker (N-retning), og med tre stolper (AB-kutt)  til en spiss både framme og bak. Langs kantene på åpningene festes tråd/tau som er inntil 10% kortere enn selve omkretsen på åpningen. Lysåpningen med tråd/tau skal da ikke være mindre enn 1,8 meter målt på strukket lin i lengderetningen.
 Hullene plasseres maksimum 0,2 meter fra forkant av fiskelåsen. Begge/alle åpningene skal plasseres like langt bak i snurrevadens forlengelse målt fra skråskåren belg til forkant av utslippshullene. For å redusere slitasjen i for- og bakkant av utslippshullene kan det lages forsterkning, fortrinnsvis med tau fra endene på hullet stolperett for- og/eller bakover.

 Krav til fiskelås.
Bak utslippsåpningene skal det være en fiskelås. Fiskelåsen skal være en sylinder av nett som kan ha mindre maskevidde enn 130 millimeter. Fiskelåsens omkrets skal ikke være mindre enn omkretsen på forlengelsen som den plasseres i. De fremste maskene på fiskelåsen er sydd mot maskene i forlengelse/sekk, ellers er nettsylinderen ikke festet. Fiskelåsens lengde skal være maksimum 2,5 meter og tilpasset nettseksjonens omkrets. Det skal tres tau rundt fiskelåsen og gjennom leisene i nettseksjonen, minimum en og en halv meter fra fiskelåsens forkant. Fiskelåsens forkant skal ikke ha større avstand til utslippshullenes bakre del enn 0,2 meter.

 Bruk av kvadratmasket sekk.
I områder hvor det er påbudt med kvadratmasket sekk, som er laget i henhold til utøvelsesforskriftens §3, skal den diamantmaskede forlengelsen være inntil 5 masker lang, og monteres maksimum 1,7 meter bak  utslippshullenes bakkant.

 Krav til utforming og innmontering.
7. Fangstbegrensningssystemet skal være første seksjon bak belgen på snurrevaden.
8. Fangstbegrensningsseksjonen skal være rettskåret med maksimum lengde på 10 meter. (71 masker).
9. Avstand fra utslippshull til festepunkt for fiskelås skal ikke overskride 20 cm.
10. Det skal være minst to utslippshull. Samtlige hull skal være like langt fra fiskelås og overgang til belg.
11. Avstanden fra utslippshullene og forover til belg skal ikke overstige 44 masker (ca. 6,3 meter).
12. Det kan tres et tau/tråd rundt utslippsåpningen som er inntil 10% kortere enn omkretsen på hullet. Lysåpningen i utslippshullet skal da være minimum 1,8 meter målt på strukket lin i lengderetningen.
13. Lengden på fiskelåsen skal være maksimum 2,5 meter.
14. Lengden på tauet rundt fiskelåsen skal være maksimum 25% av omkretsen på nettseksjonen, målt på strukket maske.
15. Ved bruk av kvadratmasket sekk skal ikke avstanden fra utslippshullene til kvadratmasket nett overstige 2,5 meter.
16. Når fangstbegrensningssystemet ikke benyttes og en ønsker å benytte fiskelås: Utslippshullene skal da syes helt igjen med minimum 4 millimeter tråd av samme materiale som benyttes i øvrige deler av redskapet.
 II
Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 52 fjerde ledd som trer i kraft 1. april 2017.
Forskriften lyder etter dette:
---------------------
HØ/EW

Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format: 

J-41-2017  

372 kB 

 

Vedlegg: 

Vedlegg-1-tekst snurrevad.pdf  

202,6 kB 

Vedlegg 1-nedskalert snurrevadposte.pdf  

728,8 kB 

Vedlegg 1 - Snurrevadpose med kvadratmasker - figur.pdf  

1,7 MB 

Vedlegg-2-retninslinjer Sjofartsdirektoratet.pdf  

255,5 kB 

Vedlegg-3-fjordlinjer-2016.pdf  

287,9 kB 

Vedlegg-4-lasteromssertifikat.pdf  

81 kB 

Vedlegg-5-Unntak seionotfiske - utovelse.pdf  

143,2 kB 

Vedlegg 6 - fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf  

40,2 kB 

Vedlegg - 6a-Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf  

425,1 kB 

Vedlegg-6b-Snurrevad - utforming av fangstbegrensningssystemet.pdf  

343,2 kB