J-66-2017 Utøvelsesforskriften

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

 

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. april 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

I

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

§ 33 f tredje ledd andre punktum (endret) skal lyde:

Videre er det i perioden fra og med 1. september til og med 31. mars tillatt å fiske sild med not innenfor fjordlinjene i statistikkområdet 05 uavhengig av fartøyets størrelse, unntatt i Kaldfjorden og Bergsfjorden i Troms slik disse områdene er avgrenset i åttende ledd.

§ 33 f åttende ledd (nytt) skal lyde:

Dersom det i medhold av syvende ledd gis adgang til å fiske med not etter sild innenfor fjordlinjene med fartøy over 21 meter eller etter makrell med fartøy over 28 meter, skal dette ikke gjelde for Kaldfjorden i Troms innenfor en rett linje mellom posisjon N 69° 49,81’ Ø 018° 39,56’ (Klubbeneset) og N 69° 48,29’ Ø 018° 38,37’ (Røsneset) og Bergsfjorden i Troms innenfor linjer trukket mellom følgende posisjoner: På fjordlinjen ved Ø 017° 12,03’ videre sørvestover langs fjordlinjen til Ø 017° 05,00’ og videre til N 69° 24,811’ Ø 017° 08,420’ (Hellandsneset lykt).

§ 33 g andre ledd (nytt) skal lyde:

Fartøy under 11 meter største lengde kan, uavhengig av forbudet i første ledd, fiske med snurrevad etter hyse innenfor fjordlinjene i perioden fra og med 1. juli til og med 30. september. Snurrevaden må ha innmontert artsseperasjonssystem i henhold til vedlegg 7. Maskevidden i den kvadratmaskede delen skal ikke overstige 200 mm. Maskevidden i ledepanelene tilhørende systemet kan være mindre enn 130 mm. Underdelen skal være åpent i bakkant under fiske slik at torsk og annen bifangst fritt slippes ut. Det er tillatt å ha inntil 10 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing dersom torskebifangsten kan avregnes fartøyets kvote eller ferskfiskordningen.

§ 33 h (ny) skal lyde:

§ 33 h Krokbegrensning ved fiske innenfor fjordlinjene

Det er forbudt å fiske med bunnline med mer enn 5000 kroker per døgn for fartøy som fisker med slikt redskap innenfor fjordlinjene. Dersom fartøyet fisker med bunnline både innenfor og utenfor fjordlinjene, skal det totale antall kroker ikke overstige 5000.

I følgende områder gjelder forbudet innenfor rette linjer mellom angitte posisjoner fra og med 1. november til og med 30. april:

 

 

 


a)

Varangerfjorden:

N 70° 05,98’ Ø 029° 23,07’
N 69° 54,08’ Ø 029° 56,47’
N 69° 52,65’ Ø 030° 10,51’

b)

Tanafjorden:

N 70° 50,94’ Ø 028° 44,65’
N 70° 54,00’ Ø 028° 29,05’

c)

Laksefjorden:

N 70° 53,53’ Ø 027° 19,27’
N 70° 50,00’ Ø 027° 17,48’
N 70° 51,44’ Ø 026° 39,78’

d)

Porsangerfjorden:

N 70° 49,50° Ø 026° 16,65’
N 70° 58,32’ Ø 025° 48,03’

e)

Havøysund-Sørøya:

N 70° 54,10’ Ø 024° 33,25’
N 70° 53,37’ Ø 024° 14,79’
N 70° 44,86’ Ø 023° 40,49’
N 70° 46,86’ Ø 023° 29,90’

f)

Hasvik-Silda:

N 70° 30,31’ Ø 022° 41,31’
N 70° 19,78’ Ø 021° 56,98’
N 70° 20,89’ Ø 021° 48,69’

 

§§ 33 h til 33 l blir §§ 33 i til 33 m.

Vedlegg 4 erstattes av vedlegget til denne forskriften.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.