J-82-2017 Utøvelsesforskriften

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

 

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30. mai 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

I

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

§ 34 fjerde ledd (endret) skal lyde:

Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder og tidsrom:

a) Sør for 62° N fra og med 1. april til 17. juli kl. 0800.

b) Fra 62° N til og med Nordland fylke fra og med 1. april til 31. juli kl. 0800.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

 

HØ/EW