J-96-2017 Regulering av fisket etter brisling i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. juni 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

I

Forskrift 21. desember 2016 nr. 1833 om regulering av fisket etter brisling i 2017 skal lyde:

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2017/2018

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 27, § 36 og § 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

Kapittel 1 Fiskeforbud og kvoter

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:
1.I ICES’ statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
2.I ICES’ statistikkområde IIIa i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

§ 2 Gruppekvoter

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen fra og med 1. august 2017 til og med 31. mars 2018.

Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak i 2017. Fangsten avregnes kvantumet på 2 496 tonn i avtalen mellom EU og Norge.

Kapittel 2 Fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

§ 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket

Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli.

§ 4 Påmelding til fisket

Fartøy som etter identitetsnummeret til fartøyets spesielle tillatelse (konsesjon) ikke deltok i trekningen av utseilingsrekkefølgen i 2016, må påmeldes skriftlig for deltakelse i fisket i perioden fra og med 1. august 2017 til og med 31. mars 2018 til Norges Sildesalgslag innen fredag 30. juni 2017 kl. 24.00. Påmeldingen skal inneholde identitetsnummeret og fartøyets navn, registreringsmerke og radiokallesignal.

Fartøy som etter identitetsnummeret deltok i trekningen for 2016 anses uten videre å være påmeldt.

§ 5 Utseilingsrekkefølge

Utseilingsrekkefølgen avgjøres på grunnlag av trekningslisten for utseilingen i 2016, der fartøy som etter identitetsnummeret fikk adgang før 12. januar 2016 plasseres nederst på listen for 2017.

Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen for fartøy som ikke deltok i trekningen i 2016 om nødvendig ved loddtrekning som gjennomføres av Fiskeridirektoratet. Grunnlaget for å delta er identitetsnummeret til det enkelte fartøys spesielle tillatelse (ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse), slik det er registrert i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister. Disse fartøyene plasseres på listen før fartøy som etter identitetsnummeret fikk adgang før 12. januar 2016, men etter fartøy på listen som ikke fikk adgang før denne datoen.

Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og administrerer utseilingen. Fartøy som har fått utseiling skal rapportere utseiling til Norges Sildesalgslag, og deretter daglig kl 12 om fangst siden siste melding.

Utseilingsrekkefølgen gjelder fra og med 1. august til og med 30. november 2017.

§ 6 Siste utseilingsfrist

Fartøy som har fått adgang til utseiling av Norges Sildesalgslag, må ha tatt utseiling senest 1. november 2017 kl. 24.00. Maksimalkvoten bortfaller for fartøy som ikke har tatt utseiling innen fristen. Dersom fartøyet frafaller å fiske maksimalkvoten før 1. november, gir Norges Sildesalgslag utseilingsadgang til neste fartøy på trekningslisten i henhold til § 5. Når Norges Sildesalgslag går videre på trekningslisten, er fristen for å ta utseiling 72 timer etter at Norges Sildesalgslag har gitt fartøyet adgang.

Eventuelt fiske på restkvantum senere i reguleringsperioden skjer innenfor fastsatt maksimalkvote og vanlig utseilingsordning ved melding til Norges Sildelsalgslag om utseiling.

§ 7 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen

Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 550 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten.

Kapittel 3 Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen

§ 8 Fredningstid for kystbrisling

I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 35a forbudt å fiske kystbrisling.

Med hjemmel i paragrafen nevnt i første ledd, er det adgang til å gjøre unntak fra, eller forlenge fredningstiden mv.

§ 9 Adgang til å delta

Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann.

Kapittel 4 Fellesbestemmelser

§ 10 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Kapittel 5 Straff og ikrafttredelse

§ 11 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. juli 2018. Forskrift 8. desember 2015 nr. 1417 om regulering av fisket etter brisling i 2016 § 7 oppheves.

TO/EW