Rundskriv 02/11 Auksjonen til Norges Sildesalgslag - validering

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Norges Sildesalgslag har siden tidlig på 1990-tallet avholdt elektroniske auksjoner
Hovedprinsippet i auksjonen er uforandret siden den første auksjonen og kan oppsummeres med følgende punkter;

• Auksjonen er basert på ”anbudsprinsippet”, dvs at kjøperene legger inn kun ett ”lukket” bud (lukket auksjon) på hver av de fangster en ønsker seg.
• Kjøper kan by på flere fangster med mulighet for å begrense seg med maksimum/minimum kvantum og maksimum antall fartøy. Dette gjelder for hvert fiskeslag og totalt for alle fiskeslag.
• Kjøperene har og mulighet for å prioritere fangstene.
• Det søkes etter unike kombinasjoner av høyeste pris og høyeste prioritet, med start på den største fangsten og videre nedover. Dersom det finnes unike kombinasjoner besluttes salg.
• Dersom det ikke finnes unike kombinasjoner med høyeste pris og prioritet. Vil utvelgelsen ”låse seg”.  Se eksempel;

Eksempel Kjøper 1    Pri.    Kjøper 2   Pri.    Kjøper 3 Pri.
Båt  A       3,01          2        2,99       1        2,85      3
Båt  B       2,98          1        3,02       3        2,96      2
Båt  C       2,98          3        2,97       2        2,95      1
                             
Frem til årskiftet 2010/2011 har en løst slike situasjoner ved å se bort fra prioriteringene og selge etter høyeste pris i auksjonen og salg besluttes. Dvs. kr 3,02 i nevnte eksempel.

Høsten 2010 opplevde vi i noen tilfeller at nevnte måte å avklare situasjoner med “låste” auksjoner gav resulatater som kunne virke urimelige. Med virkning f.o.m. 01.01.2011 vil slike situasjoner bli løst ved at det tas mer hensyn til kjøpenes prioriteringer. Når en låssituasjon inntrer vil auksjonen finne frem høyeste bud på alle usolgte fangster i auksjonen, og den av disse som har høyest prioritet vil bli solgt til aktuell kjøper.

• Så tas prioriteringene inn igjen for resten av katalogen og det søkes etter unike kombinasjoner. Denne prosessen kan gå over flere runder før alle fangstene er fordelt.

Det er viktig at fiskerene er tilgjengelig på telefon i tidsrommet rundt auksjonslutt.  Det er videre viktig at fiskerene er forberedt på å ta raske beslutninger om valg av 1) like bud eller 2) bud i utbudsområde 1 eller utbudsområde 2.  Dette er viktig for at vi skal komme videre og få avsluttet auksjonen.

For konsum skal budene avgis med to desimaler. Med gruppepriser (for sild), og ved flere innmeldinger vil snittbudene for konsum bli sammenlignet med to desimaler etter normale opphøyningsregler (Eksempler;  NOK 2,9156 → NOK 2,92 og NOK 2,9148→ NOK 2,91).

Auksjonen vil hensynta prioriteringen så langt som mulig, men vil i tilfeller som er nevnt ovenfor ikke alltid være absolutte.

Kjøpere som legger inn maksimumskvantum kan bli tildelt opp til 10% merkvantum.

Ønskes ytterligere informasjon om auksjonen bes dere kontakte laget.