Rundskriv 15/11 Elektronisk signatur på slutt- og landingsseddel - Fullskalatest

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


Norges Sildesalgslag har lenge hatt en målsetting om at slutt- og landingssedler kan signeres elektronisk av fisker og kjøper.  Fra og med 14. juni 2011 igangsettes elektronisk signatur på slutt- og landingssedler.  Dette gjennomføres i første omgang som en fullskalatest, for i neste omgang gi grunnlag for en eventuell permanent ordning.

I forbindelse med fangstsertifikatordningen ved eksport til EU, er det utviklet og satt i drift en elektronisk signatur av dokumenter.  Denne ordningen er godkjent av både norske – og EU myndigheter og har vært i drift i snart et år.

Det er den samme metode for elektronisk signatur vi ønsker å bruke på slutt- og landingssedler.  Kjøper eller kjøpers representant fyller ut sluttseddelen, og sammen med ansvarshavende for fartøy signerer de seddelen ved utfylling.  For landingssedler er det mottaker som fyller ut landingsseddelen og som signerer seddelen sammen med den som lander.
 
I forkant av e-signatur testen, vil vi oppfordre Fisker/skipper og Kjøper/bruker som har tilgang til utfylling av sluttseddel å logge seg inn på sine sider hos oss.  Her vil dere kunne aktivere elektronisk signatur ved hjelp av menyen: ”Min Side | Opprett signerings sertifikat”.  I denne prosessen vil dere få opprettet en egen signeringsbruker med et personlig passord. Hvis dere ikke får gjort dette på forhånd vil dere bli oppfordret til å gjøre dette under: ”Registrere sluttseddel”.

Gjeldende landingsforskrift (gjeldende forskrift J-156-2010) angir hvem som har lovt å signere på en sluttseddel.

Selskapet er ansvarlig for at rette personer signerer sluttseddelen på vegne av selskapet, og at det opprettes signerings sertifikat for sluttseddel/landingsseddel signering.  Vi vil også presisere ansvaret den enkelte som signerer har for at rettmessig fullmakt er på plass.

For registrering av brukere av elektronisk signatur, vil det bli sendt ut en e-post til selskapet hvor vi ber om aksept for signaturrett til brukeren.

Kjøper fyller ut seddelen på sildelagets internettside i kraft av sin påloggingsautorisasjon, etter at kjøper har signert henvender rutinen seg til fisker, som signerer ved hjelp av sitt personlige signeringspassord.

 

 

Sluttseddelen vil nå være et gyldig elektronisk dokument med gyldig elektronisk signatur.  Den vil kunne vises på skjerm eller skrives ut med entydige identifikasjon av signatur. Laget kan kontrollere at rett person signerer sluttseddel.

Med elektronisk signerte slutt- og landingssedler vil krav om innsending av original sedler til sildelaget opphøre.

Vi tror innføring av elektronisk signatur, som gir en komplett elektronisk dokumentflyt, vil gi en gevinst til alle involverte parter.


På vår internettside, www.sildelaget.no, vil du finne mer detaljer om bruk av elektronisk signatur.