Rundskriv 14/12 Sortimentsprøver ved ombordtaking og lossing av pelagisk fisk til konsum, gjeldende fra 06.08.2012

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Det vises til Råfisklovens § 2, Havressurslovas § 48 (Kontrolloppgavene til Salgslaga) og Norges Sildesalgslags Forretningsregler §§ 13, 15 og 19 (Veiing og måling / Kvalitet, Sortiment og reklamasjoner m.m. / Kontroll).

Bakgrunnen for at det tas sortimentsprøver ved landing av pelagisk råstoff er å sikre;
- Pålitelige innmeldinger av sortiment på de fangstene som legges ut på auksjon
- Overholdelse av minsteprisbestemmelser
- Mest mulig korrekte tall som danner grunnlag for bestandsestimering og – regulering
- Like konkurransevilkår og dermed sunne og respektable forretningsforhold
 

Prøvetaking om bord i fartøyet:
Sortimentsprøvene skal tas jevnlig under ombordtakingsprosessen for sikre at de er tilfredsstillende og representative. Sildelaget anbefaler at det tas minimum 3 prøver pr. 100 tonn kvantum som tas om bord. Hver prøve bør inneholde 20 kg.

Gjennomsnittet av prøveresultatene brukes ved innmelding til Sildelaget. Fisker skal opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) størrelsesfordelingen av fangsten samt gjennomsnittsvekt pr. fisk. Det er viktig at prøvetakingen utføres på en slik måte at en får en best mulig representativ størrelsessammensetning og gjennomsnittsvekt pr. fisk. Dersom denne informasjonen ikke blir oppgitt ved innmelding vil ikke fangsten bli lagt ut på auksjon/salg.


Prøvetaking ved lossing:
Dersom ingen av partene krever ordinær prøvetaking ved lossing, skal sluttseddel skrives med det sortiment som er innmeldt.

Dersom en av partene (fisker eller kjøper) ønsker prøvetaking, må parten varsle om dette enten innen 1 time etter påbegynt lossing eller før det er losset mer enn 50 tonn, og generelt prøvetakingsregime iverksettes. Dette gjelder for hver enkelt delinnmelding, og ved levering av små fangster (eks. dorg- og låsfangster).

Generelt prøvetakingsregime:
- Minimum 3 prøver pr. 100 tonn utlosset kvantum.
- Hver prøve skal inneholde minimum 20 kg.

Videre kan en av partene kreve prøvetaking ut over nevnte tids-/kvantumsbegrensninger dersom størrelsesfordelingen endrer karakter under lossingen av den enkelte delinnmelding.  Generelt prøvetakingsregime skal da iverksettes og følges gjennom resten av delleveringen. Når sluttseddel skal skrives bruker en innmeldt størrelesfordeling på det kvantumet som er losset frem til det tidspunkt der det blir varslet om generell prøvetaking. For det kvantumet som er losset etter at varsel om generell prøvetaking er gitt, vil prøveresultatene gjelde.

Følgende prøvetakingsalternativer kan dermed være aktuelle når offisiell sortimentsfordeling og gjennomsnittsvekt per fisk skal beregnes;
1. prøvetakingsresultatene fra ombordtaking (innmelding)
2. prøvetakingsresultatene fra lossing (generelt prøvetakingsregime)
3. Prøvetakingsresultater basert på en kombinasjon av innmeldte tall og prøvetakingsresultater

NSS forbeholder seg retten til å kreve generelt prøvetakingsregime før og under lossing av fangst. Dersom slikt krav fremmes under lossing gjelder også prosedyrene for alternativ 3, og både fisker og kjøper plikter å bistå ved behov.


     Eksempler på kombinasjon av prøvetakingsresultater fra ombordtaking og lossing:
To eksempler der en kombinasjon av prøvetakingsresultater fra ombordtaking og prøvetakingsresultater fra lossing skal gjelde for endelig og offisiell sortimentsfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten:


Eksempel 1: NVG-sild:
En innmeldt fangst/delinnmelding på 400 tonn NVG-sild har følgende sortiment: 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer):    (20 %)
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 350 g): (40 %)
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): (30 %)
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): (10 %)

Etter at det er blitt utlosset 150 tonn krever kjøper ovenfor fisker prøvetaking pga av at kjøper har observert større endringer i størrelsesfordelingen under lossingen.

I denne situasjonen skal da ordinær prøvetaking iverksettes for resten av fangsten/delinnmeldingen.  Gjennomsnittsresultatene fra denne prøvetakingen skal da nyttes til å bestemme størrelsesfordelingen for utlosset kvantum etter de første 150 tonnene.  Disse viser følgende:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer):    (15 %)
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 350 g): (35 %)
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): (35 %)
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): (15 %)

Dette gir da følgende størrelsesfordeling (uthevede tall) som skal føres på sluttseddelen for fangsten/delinnmeldingen basert på et utlosset kvantum på 420 tonn:

Gruppe 1: 30.000 kg (20 %*150 t) + 40.500 kg (15 %*270 t) =      70.500 kg 
Gruppe 2: 60.000 kg (40 %*150 t) + 94.500 kg (35 %*270 t) =    154.500 kg
Gruppe 3: 45.000 kg (30 %*150 t) + 94.500 kg (35 %*270 t) =    139.500 kg
Gruppe 4: 15.000 kg (10 %*150 t) + 40.500 kg (15 %*270 t) =      55.500 kg
SUM:      420.000 kg        Eksempel 2: Makrell:
En innmeldt fangst/delinnmelding på 280 tonn makrell har følgende gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten: 490 gram

Etter at det er blitt utlosset 120 tonn krever kjøper ovenfor fisker prøvetaking pga av at kjøper har observert større endringer i størrelsesfordelingen under lossingen.

I denne situasjonen skal da ordinær prøvetaking iverksettes for resten av fangsten/delinnmeldingen.  Gjennomsnittsresultatene fra denne prøvetakingen skal da nyttes til å bestemme størrelsesfordelingen for utlosset kvantum etter de første 120 tonnene.  Det gir følgende gjennomsnittsstørrelse pr fisk i fangsten: 465 gram

Dette gir da følgende gjennomsnittsstørrelse pr fisk i fangsten (uthevet tall avrundet til nærmeste hele gram) som skal føres på sluttseddelen for fangsten/delinnmeldingen basert på et utlosset kvantum på 270 tonn:

217,78 g (490 g*120 t/270 t) + 258,33 g (465 g*150 t/270 t) = 476 gram 


Generelt reglement for prøvetaking:

- Sortimentsprøver ved lossing skal tas ut før sortering og så nært lossepunktet som mulig, f.eks. i avsilingskassen / mottakskaret

- Både fisker og kjøper skal være til stede ved prøvetakingen. Kjøper er hovedansvarlig for at prøvetakingen blir foretatt.

- Både fisker og kjøper er ansvarlige for at prøvetakingsvekter som nyttes, på hhv. sjø og land, er vedlikeholdt og kalibrert slik at de viser korrekt vekt. Videre skal veiingen foretas på en forsvarlig måte for å sikre et best mulig resultat.

- Både fisker og kjøper skal på forespørsel omgående kunne legge frem prøvetakingsresultater for den prøvetakingen som er foretatt for den den annen part og for Norges Sildesalgslag.

- Prøvetakingsresultater skal oppbevares i 2 uker om bord/hos kjøper i tilfelle det oppstår behov for ytterligere dokumentasjon i forbindelse med leveringen

 

Tvist:
Dersom det oppstår tvist i forbindelse med sortiments-/størrelsessortering skal Norges Sildesalgslag varsles umiddelbart. I de tilfeller fartøy må forlate kjøpers anlegg før en eventuell tvist er oppklart, skal opplysninger om tvisten noteres i merknadsfeltet på sluttseddel.