Rundskriv 35/12 Nordsjøsild - Bud fra 01.01.2013

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Minstepriser mv for nordsjøsild fremgår av rundskriv 08/12 og rundskriv 13/12. 

Som dere er kjent med opereres det i dag med kun en størrelsesgruppe (samfengt) i auksjonen. Med virkning fra tirsdag 01.01.13 vil denne ordningen bli erstattet med at det vil bli lagt inn to størrelsesgrupper i auksjonen, en for sild på 125 gram og mer og en for sild under 125 gram. 

Eksisterende samfengt minstepris på kr 4,00 pr kg for sild på 125 gram og mer blir som i dag.  For sild under 125 gram må kjøper enten minimum by kr 0,90 pr kg forutsatt at silda skal frasorteres eller minimum by 2,40 pr kg dersom silda skal nyttes til konsum.  Dette innebærer at kjøper i forbindelse med auksjonen må ha avklart hvordan han ønsker å nyttiggjøre seg silda under 125 gram. 

Når kjøperne i neste omgang byr på de to størrelsesgruppene i henhold til ovennevnte vil da budene bli reelle og sammenlignbare.

Dette til deres informasjon.