Rundskriv 22/12 Garantistillelse - Sikkerhet for oppgjør for fangster av makrell fisket med dorg

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Makrell fisket med dorg blir i all hovedsak omsatt basert på avtaler mellom fisker og kjøper. Omsetningsformen har blitt valgt fordi dette fisket har vært preget av mange mindre fartøy med begrenset lastekapasitet og mobilitet, og det har vært et begrenset antall kjøpere.
 
I de senere år har vi sett at interessen blant kjøperne er blitt større for dorgemakrell, fangstteknologien er betydelig effektivisert og mange båter har fått økt sin føringskapasitet. Utvklingen gjør at Norges Sildesalgslag fremfor 2013 sesongen vil vurdere å innføre innmeldingsplikt for makrellfangster som fiskes med dorg.

I gjeldende forretningsregler heter det følgende i § 6.11 om omsetning av krok- og garnfangst fisk:

«Fisker som benytter krokredskaper og garn kan levere sine fangster direkte til godkjent Kjøper uten utbud gjennom Laget. Fisker må før fisket starter ta kontakt med Kjøper for å sikre seg avtale om levering av fangster som ikke vil bli bydd ut for salg via auksjon. Leveringsavtale må bare inngås med godkjente Kjøpere som benytter Lagets sluttsedler og har stilt garanti for kjøp.
Før levering av fangst finner sted skal Fisker forsikre seg om at Kjøper har garantidekning.»

Norges Sildesalgslag vil derfor spesielt gjøre oppmerksom på at fisker, før levering finner sted, forsikrer seg om at kjøper har garantidekning. Kjøpere av dorgefangster må se til at de til en hver tid har tilstrekkelig sikkerhet i form av kredittforsikring eller bankgaranti til dekning av verdi av de fangster som tas i mot.