Rundskriv 31/13 Minstepriser på bifangster av sild og makrell til konsumformål

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Det vises i denne sammenheng til Rundskriv 48/04.

Følgende kjøreregler gjelder for prising av bifangster av sild og makrell som nyttes til konsumformål:

Hovedregel
Dersom kjøper nyttiggjør seg bifangster av sild (nordsjøsild, nvg-sild) og/eller makrell til konsumformål skal kjøper minimum betale minstepris for den aktuelle art og den aktuelle størrelsesgruppe.
 
Alternativt
I tilfeller der eventuelle bifangster håndplukkes fra transportbånd for å unngå at denne inngår i produksjonen av hovedarten, og dette har en uforholdsmessig høy kostnad for kjøper, kan Norges Sildesalgslag akseptere en annen pris enn minstepris dersom denne nyttes til konsum.  I slike tilfeller skal kjøper kontakte Salgsleder i Norges Sildesalgslag snarest råd med tanke på en prisavklaring.

Norges Sildesalgslag vil under ingen omstendigheter akseptere en annen pris på bifangst av sild eller makrell til konsum enn minstepris for den aktuelle art og aktuelle størrelsesgruppe med mindre dette er avklart med Salgsleder før sluttseddel skrives.