Rundskriv 34/13 Prising av bifangst ved levering til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


All bifangst skal oppgis med riktig kvantum ved innmelding.

Norges Sildesalgslag og FHL er enige om følgende bestemmelser om betaling for bifangst:

For innmeldt bifangst betales auksjonspris minimum samsvarende med gjeldende minstepris for aktuell art, dette gjelder også i tilfeller der bifangst utgjør mindre enn 10 % av hovedfangst. Vi gjør oppmerksom på at bifangst av fiskeslagene ansjos, sardin, strømsild, sølvtorsk, vassild og villsvinfisk, vil få samme minstepris som kolmule dersom disse meldes inn.

Fiskeslag som ikke står i vår prisliste får samme pris som hovedfiskeslaget.

Dersom bifangsten ikke er meldt inn i forkant, vil den få samme pris som hovedfiskeslaget.

For å lette sluttseddelskrivingen på fabrikkene oppfordres det til at riktig mengde av alle fiskeslag meldes inn.