Rundskriv 24/14 Nærmere informasjon om adgangen til å inngå avtaler mellom fisker og kjøper om enkeltfangster

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Det vises til Rundskriv 16/14 «Utbudsområder og –reglement gjeldende fra 02.06.2014» og til Rundskriv 19/14 «Nærmere infromasjon om adgangen til å inngå avtaler mellom fisker og kjøper om enkeltfangster».

Med virkning fra mandag 25.08.14 vil det som en prøveordning høsten 2014 også være tillatt for fisker og kjøper å inngå avtaler om levering/mottak av låssatte enkeltfangster av sild.  Med grunnlag i nevnte vil følgende kjøreregler gjelde på området med virkning fra mandag 25.08.14;

- fisker og kjøper kan inngå avtaler om levering/mottak av direktehåvede enkeltfangster på 100 tonn og mindre og
- fisker og kjøper kan inngå avtaler om levering/mottak av låssatte enkeltfangster av makrell og sild

Med bakgrunn i nevnte avtalevilkår for omsetning av pelagisk fisk, vil vi herved presisere enkelte forhold knyttet til avtaler om enkeltfangster:

1. Fangstene skal meldes inn på ordinært vis. Er avtale inngått skal fisker opplyse om kjøper, mottaksanlegg og avtalepris. 
2. Kjøper skal underrette Salgsavdelingen i Norges Sildesalgslag pr telefon eller pr e-post i forkant av eller umiddelbart etter at avtale er inngått.  Kjøper skal da opplyse om kjøper, mottaksanlegg, fartøyets navn, kvantum og avtalepris.
3. For låsfangster avtaler Norges Sildesalgslag i samråd med kjøper føringsfartøy og opptak/opptakstidspunkt for den aktuelle fangsten.
4. Dersom avtale om enkeltfangster er inngått, jfr forannevnte, gjelder for øvrig følgende;
a) Gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten/Sortimentsfordeling bestemmes på bakgrunn av representativ prøvetaking ved opptak/levering og resultatet skal føres på sluttseddelen.
b) Fisker og kjøper fastsetter endelig og offisiell pris for avtalefangsten med grunnlag i avtalepris.  OBS!  Minsteprisbestemmelsene må overholdes.
c) Endelig og offisiell pris skal føres på sluttseddel.

OBS!  Kjøper eller kjøpers representant (ved opptak fra lås) skal altså i samarbeid med fisker sørge for at korrekt gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten/sortiment og offisiell pris føres på sluttseddel.  Eventuelt utkast og/eller bifangster/bifangstkvantum skal videre også føres på sluttseddelen med grunnlag i representativ prøvetaking ved opptak/levering.

5. Det forutsettes at kjøper til enhver tid har kredittdekning ved inngåelse av avtaler om enkeltfangster.

Norges Sildesalgslag vil minne om at adgangen til å inngå avtaler om enkeltfangster, jfr. ovennevnte, er en prøveordning og at ordningen derfor vil bli underlagt en nærmere evaluering ved sesongslutt/årsslutt.  Det er i denne sammenheng viktig at alle involverte parter bidrar til at prøveordningene blir velfungerende.

Norges Sildesalgslag vil til sist be om at ovennevnte kjøreregler etterleves/overholdes da dette vil bidra til rask og korrekt fakturering/avregning.