Rundskriv 26/15 Minstepris for sild til konsum gjeldende fra 10. august 2015

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Minstepriser.

Nordsjøsild.
Med virkning fra mandag 10. august 2015 gjelder følgende minstepriser for nordsjøsild:
 
Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):  NOK 3,50 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):  NOK 2,50 pr kg

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 0,90 pr kg.  Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse”.

OBS!  For sild under 125 gram må kjøper enten minimum by 2,50 pr kg dersom silda skal nyttes til konsum eller minimum by kr 0,90 pr kg forutsatt at silda skal frasorteres.  Dette innebærer at kjøper i forbindelse med auksjonen må ha avklart hvordan han ønsker å nyttiggjøre seg silda under 125 gram.

Når kjøperne i neste omgang byr på de to størrelsesgruppene i henhold til ovennevnte vil da budene bli reelle og sammenlignbare.


NVG-sild.
Minsteprisene som ble iverksatt fra onsdag 21. januar 2015 gjelder fortsatt;

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer):  NOK 5,25 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 5,00 pr kg
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 4,75 pr kg
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,10 pr kg
Gruppe 5 (sild med vekt på 125 g og mindre):  NOK 3,50 pr kg

For NVG-sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 2,00 pr kg.  Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse”.


Annet.

Innmelding av fangst.
Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyet forlater feltet.

Ved innmelding av sild skal følgende sortiment oppgis;

- andel av fangsten der silda veier 350 g og mer 
- andel av fangsten der silda veier 300 g - 349 g 
- andel av fangsten der silda veier 200 g - 299 g 
- andel av fangsten der silda veier 125 g - 199 g 
- andel av fangsten der silda veier 100 g - 124 g 
- andel av fangsten der silda veier 0 g – 99 g       

I tillegg til nevnte skal også gjennomsnittvekt pr sild i hele fangsten oppgis.

Opplysninger om sortimentet skal skje med bakgrunn i prøvetaking om bord i fartøyet.  Det er viktig at prøvetakingen blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig representativ. 

Dersom det ved innmelding av fangst til laget ikke blir opplyst om størrelsesfordeling og gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten vil ikke fangsten bli tatt ut på auksjon/salg.

Kjøreregler for prøvetaking.
Nærmere informasjon om sortimentsprøver ved ombordtaking og lossing av pelagisk fisk til konsum fremgår av Rundskriv 14/12.

Auksjonspris/Endelig pris.
Resultatene fra prøvetaking om bord og/eller prøvetaking før sortering på landanlegg er bestemmende for fangstens endelige pris med utgangspunkt i auksjonsprisene for de aktuelle sortiment.

Sluttseddelføring.
Vi vil understreke at ved utfylling av sluttseddel skal det føres en linje med kvantum og pris for hver av de aktuelle størrelsesgruppene i fangsten.

Er det utplukket skadet/ødelagt sild med vekt på 125 gram og mer, skal denne veies og føres med korrekt størrelsesgruppe og korrekt kvantum på egen linje på sluttseddelen med anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse”.  For skadet/ødelagt sild med vekt på 125 gram og mer er det pr dags dato ikke en egen minstepris, sådan kan slik sild betales med NOK 0,00 pr kg.

Nærmere om minstepriser mv for sild med vekt under 125 gram, se ovenfor under avsnittet om Minstepriser.

Eventuell bifangst skal føres med korrekt art og korrekt kvantum på sluttseddelen/landingsseddelen.  Det skal føres en linje for hver aktuell bifangstart. Det skal ikke betales for bifangst dersom bifangsten ikke nyttes til konsum.  Nyttes derimot bifangster til konsum skal den betales med minimum minstepris.   

Reklamasjon.
Norges Sildesalgslag minner til slutt om den plikt som påhviler fisker med hensyn til å gi korrekte opplysninger om fiskens sortiment og kvalitet ved innmelding til laget.  Ved større avvik mellom oppgitte opplysninger om fangsten ved innmelding og de registreringer som blir gjort ved utlossing må sådan fisker være forberedt på at kjøper kan reklamere.  Dersom slike situasjoner oppstår skal kjøper/fisker kontakte Norges Sildesalgslag snarest.

Vi viser for øvrig til rundskriv nr 06/14 vedrørende ”Behandling av pelagisk råstoff til konsum” og til rundskriv nr 07/13 vedrørende ”Reklamasjon ved landing av pelagisk råstoff til konsum”.