Rundskriv 27/15 Minstepriser på makrell 2015/2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

1.  Ressurssituasjonen - Reguleringer.

For 2015 har norske fiskere i utgangspunktet til disposisjon en makrellkvote på 242.078 tonn mot 278.868 tonn i 2014.  Kvotefleksibilitet (overfiske/underfiske innenfor 10 %) fra ett kalenderår til det neste regulerer endelig kvantum som kan fiskes.

Fartøy med ringnottillatelse kan i 2015 fiske 169.287 t, ringnotfartøy mellom 21,35 m og 27,50 m (SUK) 15.413 t, kystgruppen 45.328 t og trålerne 9.585 t.  I tillegg er det avsatt 1.265 t til forskning/undervisning/lærling (1.665 t i 2014) og 1.200 t til agn (1.500 t i 2014). Innenfor kvoten til kystgruppen er det satt av 15.252 t til garn/snøre og 33.727 t til notfartøy.  Sistnevnte kvantum er fordelt med 6.993 t til notfartøyer under 13 meter og 22.333 t til notfartøyer over 13 meter.

Fartøyer med adgang til å delta i åpen gruppe har en avsetning på 650 tonn og til ikke-manntallsførte fiskere som fisker med landnot gjelder en kvantumsbegrensning på 100 tonn samlet sett.

Vi ber fiskerne om å holde seg orientert om deltagelsesbestemmelser, fartøy-/maksimalkvoter, krav til godkjenning m.m.

Fiske over kvote vil bli gjenstand for inndragning basert på gjennomsnittsverdi pr kg av hele kvantumet på angjeldende tur uavhengig av anvendelse.

Pr  27. august  2015 har norske fartøyer fisket ca 23.100 t makrell, hvorav ca 15.700 t av kyst, 3.600 t av SUK, 2.400 t av ringnot og 100 t av trål.  I tillegg kommer 1.252 t på agnkvoten og 14 t på forsknings-, undervisnings- og lærlingkvoten.  Kvantumet på 23.100 t representerer 3.600 t mer enn på tilsvarende tidspunkt i 2014.

 

2.  Minstepriser for makrell til konsum prolongeres.

Fisker- og kjøpersiden ble på et møte mandag 24. august  2015 enige om videreføre minsteprisene som ble gjort gjeldende med virkning fra onsdag 3. september 2014:
 
Gr. 1  (gj vekt 550 g og over):                                  kr 7,50 pr kg
Gr. 2  (gj vekt mellom 525 g og 549 g):                    kr 7,50 pr kg
Gr. 3  (gj vekt mellom 500 g og 524 g):                    kr 7,50 pr kg
Gr. 4  (gj vekt mellom 475 g og 499 g):                    kr 6,75 pr kg
Gr. 5  (gj vekt mellom 450 g og 474 g):                    kr 6,25 pr kg
Gr. 6  (gj vekt mellom 425 g og 449 g):                    kr 5,75 pr kg
Gr. 7  (gj vekt mellom 400 g og 424 g):                    kr 5,50 pr kg
Gr. 8  (gj vekt mellom 375 g og 399 g):                    kr 5,25 pr kg
Gr. 9  (gj vekt mellom 350 g og 374 g):                    kr 4,75 pr kg
Gr.10 (gj vekt mellom 325 g og 349 g):                    kr 4,56 pr kg
Gr.11 (gj vekt mellom 275 g og 324 g):                    kr 4,50 pr kg
Gr.12 (gj vekt mellom 250 g og 274 g):                    kr 4,00 pr kg
Gr.13 (vekt under 250 g):                                        kr 3,50 pr kg

Makrell med vekt under 250 gram skal utplukkes og ikke tas med i prøver for fastsettelse for gjennomsnittsvekt i fangsten.  Dette gjelder både ved prøvetaking om bord og ved prøvetaking ved landing.  Altså skal makrell med vekt under 250 gram holdes utenom ved bestemmelse av gjennomsnittsvekt og størrelsesgruppe, se også Vektprøverutiner under.

Makrell med vekt under 250 gram som nyttes til konsum skal betales med minimum kr 3,50 pr kg, jfr. ovennevnte (Gr. 13).  Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med sortiment Gruppe 13 og anvendelse «Frysing».

For makrell med vekt under 250 g som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 1,50 pr kg.  Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse” og med sortiment Gruppe 13.
       
Er det utplukket skadet/ødelagt makrell, skal denne makrellen veies og føres med korrekt størrelsesgruppe (dvs samme gruppe som den aktuelle fangstens størrelsesgruppe) og korrekt kvantum på egen linje på sluttseddelen med anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse”, dette gjelder makrell på 250 gram og mer.  Det må føres i anmerkingsfeltet på seddelen at aktuell seddellinje gjelder skadet/ødelagt fisk.  For skadet/ødelagt makrell er det ikke satt en egen minstepris, sådan kan slik makrell betales med NOK 0,00 pr kg.


a)  Vektprøverutiner.
Fisker skal ved innmelding av fangst til laget blant annet oppgi gjennomsnittsvekt pr. fisk i fangsten basert på egen prøvetaking.  Gjennomsnittsvekten pr. fisk i fangsten som oppgis til laget legges til grunn i auksjonen. Makrell under 250 g skal utplukkes og ikke tas med i prøver for fastsettelse av gjennomsnittsvekten i fangsten.  Sistnevnte gjelder både ved prøvetaking om bord og ved prøvetaking på landanlegg.

Ved innmelding skal det videre opplyses om andelen av fisk over 600 g, mellom 400 og 600 g, mellom 250 g og 400 g og under 250 g. 

OBS!  Viktig at disse opplysningene er korrekte.  Kan ved store avvik medføre reklamasjon og prisreduksjon.
 
Nærmere informasjon om sortimentsprøver ved ombordtaking og lossing av pelagisk fisk til konsum fremgår av Rundskriv 14/12.

b)  Avviksbestemmelser.

1. Ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt skal det ikke medføre  endring i auksjonspris dersom avviket ikke er ut over 10 gram. Det samme gjelder  dersom avviket er over 10 gram og offisiell gjennomsnittsvekt faller innenfor samme  vektkategori.

2. Ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt ut over 10 gram enten i  nedad- eller oppadgående retning som medfører at offisiell gjennomsnittsvekt faller  i en annen vektkategori enn oppgitt ved innmelding, vil pris til fisker bli justert med  et tillegg/fradrag pr gram gitt ved auksjonspris på fangsten dividert på
  gjennomsnittsvekt i fangsten oppgitt ved innmelding.  Pristillegget/-fradraget får  uttelling for avvik ut over 10 gram.  Dog slik at ved avvik på 25 gram eller mer i
                   nedadgående retning gis det ikke ”bunnfradrag” på 10 gram.
 Tre eksempler viser hvordan dette skal håndteres:

Eksempel I: Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr. fisk på 495 gram.  Altså tilhører fangsten Gruppe 4 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 10,00 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 510 gram pr fisk, altså tilhører fangsten Gruppe 3. 
 
 Pris til fisker vil i dette tilfellet være gitt ved auksjonspris på kr 10,00 pr kg pluss et tillegg på NOK 0,020 pr gram (gitt ved NOK 10,00/495 g, dvs auksjonspris dividert på gjennomsnittsvekt ved innmelding) multiplisert med 5 gram (gitt ved differansen mellom offisiell gjennomsnittsvekt og gjennomsnittsvekt oppgitt ved innmelding fratrukket 10 gram), hvilket gir kr 10,10 pr kg. OBS! Tillegget (Fradraget) oppgis med tre desimaler og normale avrundingsregler nyttes.  Endelig offisiell pris skal som før oppgis med to desimaler og normale avrundingsregler skal benyttes. 
 
Eksempel II: Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr. fisk på 455 gram.  Altså tilhører fangsten Gruppe 5 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 9,50 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 440 gram pr fisk, altså tilhører fangsten Gruppe 6. 

 Pris til fisker vil i dette tilfellet være gitt ved auksjonspris på kr 9,50 pr kg minus et fradrag pr gram på NOK 0,021 pr gram (gitt ved NOK 9,50/455 g) multiplisert med 5 gram (gitt ved differansen mellom offisiell gjennomsnittsvekt og gjennomsnittsvekt oppgitt ved innmelding fratrukket 10 gram), hvilket gir kr 9,40 pr kg. 

Eksempel III: Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr. fisk på 495 gram.  Altså tilhører fangsten Gruppe 4 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 10,00 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 548 gram pr fisk, altså tilhører fangsten Gruppe 2. 
Pris til fisker vil i dette tilfellet være gitt ved auksjonspris på kr 10,00 pr kg pluss et tillegg pr gram på NOK 0,020 pr gram (gitt ved NOK 10,00/495 g) multiplisert med 43 gram (gitt ved differansen mellom offisiell gjennomsnittsvekt og gjennomsnittsvekt oppgitt ved innmelding fratrukket 10 gram), hvilket gir kr 10,86 pr kg. 

I sistnevnte eksempel er avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt mer enn 50 gram i oppadgående retning.  Hovedregelen gjelder da, jfr. dette punkt.  Ved tilsvarende avvik i nedadgående retning gjelder imidlertid følgende:

3.  Ved avvik mellom innmeldt- og offisiell gjennomsnittsvekt med mer enn 50 g i   nedadgående retning vil pris til fisker bli justert ved fradraget multiplisert med 1,5.

Eksempel IV: Innmeldt fangst er oppgitt å inneholde en gjennomsnittsvekt pr. fisk på 576 gram.  Altså tilhører fangsten Gruppe 1 basert på innmelding.  I auksjonen oppnås det en pris på kr 12,00 pr kg.  Ved lossing viser offisiell gjennomsnittsvekt seg å være 524 gram pr fisk, altså tilhører fangsten Gruppe 3.  
 
 Pris til fisker vil i dette tilfellet være gitt ved auksjonspris på kr 12,00 pr   kg minus et fradrag pr gram på NOK 0,021 pr gram (gitt ved NOK   12,00/576 g) multiplisert med 52 gram (gitt ved differansen mellom   offisiell gjennomsnittsvekt og gjennomsnittsvekt oppgitt ved innmelding) multiplisert med 1,5, hvilket gir kr 10,36 pr kg. (Her gis det ikke
”bunnfradrag” for 10 gram siden avviket i nedadgående retning er mer enn 25 gram. 

Med henvisning til det siste eksempet viser vi nedenfor i detalj hvordan regnestykket gjøres med pris i NOK pr kg med tre desimaler og forhøyning etter vanlige forhøyningsregler for den endelige pris i NOK med to desimaler.

Prisjustering NOK 12,00:576 =  NOK 0,021*52=NOK 1,092*1,5= NOK 1,638 =NOK 1,64
Endelig pris: NOK 12,00 – 1,64 = NOK 10,36 pr kg.

Minstepriser for makrell til fersk anvendelse kunngjøres i egne rundskriv.


3.  Minstepris for hestmakrell til konsum.

Minstepris for hestmakrell til konsum som ble gjort gjeldende med virkning fra mandag 12. september 2011 gjelder inntil videre:

Samfengt:  NOK 3,75 pr kg

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til følgende sortiment (dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet):

Gruppe 1 (hestmakrell med vekt på 400 gram og over)
Gruppe 2 (hestmakrell med vekt på 300 gram – 399 gram)
Gruppe 3 (hestmakrell med vekt under 300 gram)

Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig korrekt.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.


4. Låssetting og opptak.

Det vises til Rundskriv 13/14 vedrørende regler for tilskudd til føring.

Låsmakrell blir omsatt via to ulike auksjoner, én auksjon for salg av makrell til fersk anvendelse og én auksjon for salg av makrell til frysing.  Førstnevnte auksjon går hver ukedag (man – fred) mellom kl 1000 - 1200.  Makrell frigitt til frysing avvikles etter behov på den ordinære konsumauksjonen mellom kl 1300 - 1400. Fiskere som ønsker å auksjonere makrell til frysing får tilbud om dette ved innmelding, ønsker fisker i ettertid å forandre utbudet fra fersk til frysing gies det telefonisk beskjed om dette til Norges Sildesalgslag.

Ved avhenting av makrell ved lås/merd og ved henting av makrell fisket med dorg skal solgt fangst veies/måles og sluttseddel skrives og undertegnes av begge parter.  Påse at låsnummer påføres sluttseddel ved avhenting av låssatt makrell.   Videre skal det utfylles landingsseddel i forbindelse med landing/lossing fra brønnbåt/føringsfartøy til mottaksstasjon. Se for øvrig Rundskriv 16/13 «Omsetningsmessige pålegg i forbindelse med låssetting og samfiske» med i tilfeller med dispensasjonsføringer.  Det er særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum og sortiment.


5. Innmelding og levering.

Telefonnr. 55 54 95 50 eller 55 54 95 00 (sentralbordet) skal brukes ved innmelding til laget.

Norges Sildesalgslag vil bemerke at fangstene skal meldes inn til laget umiddelbart etter at fartøyene forlater feltet. 

Fisker skal ved innmelding også opplyse om dato for oppstart av fisket/fangsten.  Dersom fisk er blitt overpumpet/parallellpumpet fra annet fartøy plikter fisker å opplyse om dette ved innmelding til Norges Sildesalgslag.

Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn.  Fisker må også se til at sluttsedler blir nøyaktig utfylt.  Dersom det på sluttseddel er notert utkast, bifangst uten nærmere angivelse av art vil kvantumet bli kvotebelastet hovedfiskeslaget på sluttseddel.  Norges Sildesalgslag forutsetter at både fiskere og kjøpere ser til at riktig kvantum, sortiment og art blir notert.

Med henvisning til lagets forretningsregler § 15.4 plikter kjøper å akseptere rimelige avvik mellom oppgitt kvantum og faktisk kvantum.  Ved større avvik må imidlertid fisker være forberedt på prisavslag eller i verste fall at kjøper krever kjøpet hevet.


6. Utbudsområder og -reglement.

Det vil bli kunngjort et nytt Rundskriv om nevnte i nær fremtid.

 

7. Omsetningsreguleringer.

Dersom det blir behov for å iverksette reguleringer vil vi fra lagets side komme tilbake til det på et senere tidspunkt.  Eventuell iverksettelse av omsetningsregulering og endring i reguleringene vil bli kunngjort på web-siden vår og eventuelt ved NRK-meldinger.

Laget vil oppfordre fiskerne til å ha jevnlig kontakt med lagets salgskontor under fiskeriet.


8. Reklamasjoner.

Ved alle reklamasjoner skal lagets salgskontor i Bergen kontaktes.  Se rundskriv 07/14 (Reklamasjoner ved landing av pelagisk råstoff til konsum) i denne sammenheng.

Dersom ikke laget er blitt kontaktet i nevnte tilfeller vil laget fakturere auksjonspris på den angjeldende fangsten.  Med andre ord vil ikke laget akseptere at kjøper og fisker er blitt enige om en lavere pris enn auksjonspris uten at forutgående kontakt med lagets salgskontor har vært foretatt.

Det legges opp til at en av lagets inspektører skal vurdere fiskens kvalitet før reklamasjon blir godkjent.  Se rundskriv 06/14 (Behandling av pelagisk råstoff til konsum) og Rundskriv 07/14 (Reklamasjoner ved landing av pelagisk råstoff til konsum). 

Med referanse til rundskriv 06/14 vedrørende behandling av pelagisk råstoff til konsum heter det blant annet

”Ved oppbevaring av fisk i kjølt vann skal blant annet tankene være utstyrt med sirkulasjonspumpe, utstyr for temperaturregulering og automatisk registrering av temperaturen (i den tanken med erfaringsmessig høyest temperatur).  Registreringen av temperaturen i tanken skal utføres hyppig, med faste intervall og omfatte angivelse av dato og tanknummer. 

Siden slike automatiske temperaturmålinger kan være en utfordring for mindre kystfartøy i enkeltfiskeri, som for eksempel krokfisket makrell, oppfordres det her til manuelle målinger. Registreringene skal oppbevares og fremvises ved lossestart for aktuell kjøper og tilsynsmyndighet.»

Vi gjør oppmerksom på at dersom fisker ikke kan fremvise nevnte temperaturlogg for fangsten vil han kunne stille langt svakere ved eventuelle reklamasjoner på fiskeråstoffet.

Vi gjør for ordens skyld også oppmerksom på at fangster av forskjellig kvalitet eller fangstdato ikke skal oppbevares i samme tank eller container.


9. Kontroll.

Norges Sildesalgslag ber om at det opptres i henhold til regelverket og at ingen forsøker seg på ”fusk og fanteri” og sådan undergraver fiskerireguleringene og omsetningsregelverket.  I den grad en blir kjent med ureglementere forhold ber vi om at laget blir kontaktet omgående.

 


10. Vanntrekksbestemmelser.

Vi henviser i denne sammenheng til Norges Sildesalgslag sine Forretningsregler § 13.2.


11. Informasjon.

Aktuell informasjon om innmeldinger, reguleringer m.m. kan fisker selv hente ut fra vår internettside http://www.sildelaget.no.  Der vil en også kunne finne informasjon om aktuelle J-meldinger, rundskriv, m.m.  Utvidet informasjon om auksjonspriser m.m. vil lagets medlemmer også kunne få tilgang til gjennom lagets ekstranett-tjeneste.

Norges Sildesalgslag vil til slutt ønske fiskerne og kjøperne lykke til med årets makrellsesong.