Rundskriv 01/16 Utbudsområder for råstoff til mel og olje gjeldende fra 20.01.2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Ved fiske nord for 68° 00’ N:
- Fangster over 500 tonn: minste tillatte utbudsområde er
o Bodø – Vedde.

Ved fiske sør for 68° 00’ N og nord for 59° 00’ N:
- Fangster over 300 tonn: minste tillatte utbudsområde er
o Bodø – Vedde eller
o Vedde – Karmsund.

Ved fiske sør for 59° 00’ N:
- Fangster over 300 tonn; minste tillatte utbudsområde er
o Egersund- Vedde eller
o Egersund – Danmark.

Ved fiske vest av 2° vest:
- Ved fiske over 500 tonn (velge ett alternativ):
- Minste utbudsområde er Vedde – Egersund.
- Minste utbudsområde er Vedde – Danmark.
- Fabrikkene i vest som er godkjent på den norske auksjonen og
o Vedde – Egersund,
o Vedde – Danmark,
o Bodø - Vedde.

Ved fiske sør av 68° 00’ N og 2° vest (Island), (lodde):
- Fangster over 300 tonn; minste tillatte utbudsområde er
o Island nordøst
- For fangster på mer enn 500 tonn (gjelder samlet både for råstoff til konsum og mel/olje fra den enkelte tur) skal minst én åpen, mottakende fabrikk i Norge være med i utbudsområdet.

Godkjente utbudsområder i vest er:
- Killybegs,
- Havsbrun,
- Killybegs/Havsbrun,
- Killybegs/Havsbrun/Island (ev. ett av områdene på Island).
- Island Sørøst,
- Island Nordøst eller
- Island (hele)

Fangster lik eller under de angitte grenser på henholdsvis 300 og 500 tonn i de ulike områder kan omsettes uten auksjon.

Fabrikker i Danmark vil i alle sammenhenger ligge i samme utbudsområde.

Generelt gjelder som før at fangster på auksjon minimum må omfatte to aktive (i drift på gjeldende tidspunkt) kjøpere og videre må alle anlegg fartøyet seiler forbi inkluderes i fangstens utbudsområde.