Rundskriv 09/16 Lossing og lossekostnader for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


Det har den siste tiden vært en del diskusjoner vedrørende lossing og lossekostnader for råstoff til mel- og oljeanvendelse. Vi vil i denne omgang presisere at i Forretningsreglene pkt 12.7 står det følgende;
«Lossing er Kjøpers ansvar. Fangster som landes for levering til fiskemel og fiskeolje losses med utstyr eid og betjent av Kjøper.»

I årets Prisavtale for råstoff til mel- og oljeanvendelse er følgende avtalt om selvlossing;
«Partene er enige om at selvlossing må være frivillig og at hver av partene tar sine kostnader. Før landing av den enkelte fangst avklarer fisker og kjøper grunnlaget for selvlossing av den aktuelle fangst.

Fiskersiden skal få opplysninger om hvilke fabrikker som legger til rette for selvlossing.

Fabrikkene må selv avklare med Fylkesmannen eller andre aktuelle instanser dersom det må innhentes tillatelse til å slippe ut vann som har vært innom fabrikken, eventuelt dersom lossevannet skal slippes ut på åpent hav.

Partene er enige om å oppnevne en arbeidsgruppe som skal belyse og komme med forslag til partene om eventuell revisjon og presisering av hvilke regler som skal gjelde i forbindelse med lossing, inklusiv selvlossing. Arbeidet i utvalget skal være avsluttet innen 01.10.2016 slik at de kan bli hensyntatt i forbindelse med drøftingene om avtale for 2017. »

Dette innebærer at det er frivillig for båten om de ønsker selvlossing eller ikke. Dersom båten ønsker selvlossing, tar den egne kostnader og dette skal være avtalt på forhånd.

Dersom fartøyet ikke ønsker selvlossing, skal fabrikken foreta lossing og kostnadene med lossingen.