Rundskriv 10/16 Ny modell for minsteprisfastsettelse for nordsjøsild - minstepriser fra 23.05.2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge er enige om å prøve ut en ny og modernisert ordning for minsteprisfastsettelse for nordsjøsild med virkning fra 30. mai 2016 etter modell fra nvg-sild tilnærmingen høsten 2015/vinteren 2016. Modellen innebærer at minsteprisen blir gjenstand for ukentlig regulering med grunnlag i realiserte priser.  Elementene i den dynamiske minsteprismodellen følger nvg-sild tilnærmingen med mindre justeringer. 

Følgende rammeverk vil gjelde for minsteprisfastsettelse på nordsjøsild med virkning fra mandag 23. mai 2016

 1. Det gjelder en samfengt minstpris på nordsjøsild på kr 3,50 pr kg med virkning fra mandag 23. mai 2016 kl 0000.  OBS!  Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enig om å innlede vårens nordsjøsildsesong med å bruke kr 3,50 pr kg som oppstartspris før den dynamiske minsteprisen trer inn.
 2. Minsteprisen vil i neste omgang bli gjort til gjenstand for regulering første gang med virkning fra mandag 30.05.16 kl 0000.
 3. Minsteprisen fastsettes med grunnlag i realiserte priser (auksjonspriser/avtalesalg/leveringsavtaler) pr grunnlagsperiode.  Minsteprisen benevnes som «dynamiske     minstepris».
 4. Grunnlagsperiodene er 14-døgns perioder som løper fra fredager kl 0900 til fredager 14 døgn senere kl 0859.  (Perioden fra fredag kl 0900 i uke 19 til fredag kl 0859 i uke 21 representerer grunnlagsperioden for eventuell ny minstepris fra uke 22, perioden fra fredag kl 0900 i uke 20 til fredag kl 0859 i uke 22 representerer grunnlagsperioden for eventuell ny minstepris fra uke 23, osv)
 5. Minsteprisen settes til 80 % av realisert gjennomsnittspris for den aktuelle grunnlagsperioden.
 6. Totalt omsatt kvantum i grunnlagsperioden må minimum være 5.000 t for at minsteprisen skal kunne endres.
 7. Minstepriser oppgis i NOK pr kg med to desimaler (eksempelvis kr 5,72 pr kg).
 8. Minsteprisene modellen gir, gjøres konsekvent gjeldende som minstepris (altså ingen avrundinger til nærmeste fem- eller 10 øring eller bortfall av endringer ved kun mindre øre-avvik fra uke til uke).
 9. Minstepriser kunngjøres/publiseres om fredager og gjøres gjeldende fra etterfølgende mandager kl 0000.
 10. Fra og med mandag 11. juli 2016 kl 0000 gjelder følgende to sortiment:  Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer) og Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram).  Det vil kun være Gruppe 1 sild som vil bli gjort til gjenstand for ukentlig minsteprisregulering, jfr overnevnte.  Minsteprisen på Gruppe 2 sild vil Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag bestemme på et senere tidspunkt.
 11. Modellen kjøres som en prøveordning.  Prøveordningen forutsettes evaluert i 2017 med tanke på veien fremover.