Rundskriv 13/16 Reaksjoner ved avvik relatert til utbudsområder og -reglement

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Norges Sildesalgslag vil innledningsvis vise til reaksjonsregelverket som ble iverksatt i forbindelse med loddefisket ved Island vinteren 2016.  Reaksjonsregelverket som ble iverksatt da, ble formelt vedtatt av Norges Sildesalgslag 24. august 2015.  Regelverket har imidlertid frem til nå ikke blitt introdusert i andre fiskerier.

Norges Sildesalgslag har over tid registrert at mange fartøyer ikke alltid melder inn hele kvantumet om bord til Norges Sildesalgslag.  Årsaken til dette kan være at fartøyet da kan få fastsatt et mindre utbudsområde enn fartøyet egentlig skulle hatt i henhold til gjeldende Utbudsområder og –reglement, eller at fartøyet rett og slett melder inn maksimum 100 tonn for å slippe å ta fangsten ut på auksjon selv om fartøyet har et kvantum om bord som etter reglementet tilsier at fangsten skulle vært på auksjon (jfr. Rundskriv 24/14 «Nærmere informasjon om adgangen til å inngå avtaler mellom fisker og kjøper om enkeltfangster»).

Det er mange fiskere som reagerer på at enkelte «strekker strikken» på dette området og således omgår vedtatte kjøreregler.  Av disse grunner vil derfor Norges Sildesalgslag som en prøveordning iverksette et generelt regelverk på området:

Med virkning fra onsdag 25. mai 2016 gjelder følgende reaksjonsregelverk ved avvik relatert til utbudsreglementet (OBS!  Regelverket gjelder for direktehåvede fangster):

- Dersom et fartøy melder inn et kvantum som er lavere enn det fartøyet har om bord og sådan oppnår et mindre utbudsområde enn fartøyet skulle hatt, skal verdien av kvantumet som leveres ut over kvantumsgrensen pluss 10 % (altså ut over 110%), inndras av Norges Sildesalgslag.  Kvantumsgrensen refererer seg til hvilket fangstkvantum som utløser krav til utvidet utbudsområde.

- Eksempelvis vil et fartøy som melder inn 190 tonn nordsjøsild, har utbudsområdet Egersund – Austevoll og utlosser mer enn 220 tonn, få verdien av kvantumet ut over 220 tonn inndradd (kvantumsgrensen er i eksempelet 200 tonn).  Dette med hjemmel i Lagets forretningsregler §20.3 og som følge av at fartøyet skulle hatt utbudsområdet Egersund – Harøysund for fangsten.

- Videre vil fartøy som inngår avtaler om enkeltfangster (OBS!  Slike avtaler kan inngås for kvantum på 100 tonn og mindre) få verdien av kvantumet som leveres ut over 110 tonn inndradd.

- Eventuelle tilleggsinnmeldinger vil ikke bli gjort til gjenstand for inndragning såfremt fartøyet kan dokumentere at det er en reell ny fangst og innmelding fra den aktuelle turen.  Dokumentasjon vil i denne sammenheng være temperaturlogg fra tankene, sporings- og elektronisk fangstdagbokdata.

Norges Sildesalgslag vil understreke at overnevnte kjøreregler også skal tjene som et virkemiddel for å få mest mulig konkurranse om fangstene og i neste omgang bidra til høyest mulig verdiskapning i pelagisk sektor.