Rundskriv 15/16 Terminavtaler

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Norges Sildesalgslag vil legge til rette for at fiskere/kjøpere kan selge/kjøpe hele eller deler av et fartøys kvote for fremtidig levering/mottak til konsum- og mel/oljeanvendelse.  I nevnte forutsettes det at det er i fiskerier der fartøyene er regulert med fartøykvoter eller maksimalkvoter (garanterte) at det vil åpnes for terminavtaler.  I første omgang vil det åpnes for terminavtaler for makrell, nordsjøsild og nvg-sild til konsum og i alminnelighet for råstoffleveringer til mel/olje.  

Følgende rammeverk gjelder for terminavtaler: 
 
1. Fisker forutsettes å innmelde råstoff som ønskes solgt på terminavtale til Norges Sildesalgslag.  Følgende opplysninger skal da oppgis:

- Navn på fisker (rederi)
- Navn og registreringsmerke på fartøy
- Fiskeslag
- Kvantum som ønskes solgt på terminavtale med angivelse av periode for fisket
- Oppstarts- og avslutningsdato for levering på terminavtale

2. Omsetningen av terminavtaler forutsettes å foregå på auksjoner (terminauksjoner). Terminauksjoner blir avviklet ukentlig på fredager mellom klokken 1000-1100 (konsum) og mellom klokken 1400-1500 (mel/olje).  Råstoff som ønskes omsatt på terminavtaler må innmeldes senest en (1) time før oppstartstidspunktet for auksjonen, dvs innen klokken 0900 (konsum) eller klokken 1300 (mel/olje).

For at auksjonsomsetning av terminavtaler ikke skal bli en variant av eksisterende spotauksjon, må terminavtale være inngått en måned før oppstartstidspunkt for fiske.   Terminavtalene skal maksimalt ha ett års varighet.
  
3. Utbudsområde for terminavtaler etableres/fastsettes i utgangspunktet i henhold til gjeldende regelverk.  OBS!  Ønsker et kystfartøy å selge hele eller deler av sin kvote på terminavtale, kan utbudsområdet begrenses til det som er fartøyets utbudsområde for ordinære fangster.

4. Auksjonsbud skal oppgis slik; 
a) for makrell og nordsjøsild til konsum: norske ører (NOØ) pr gram gjennomsnittsvekt i fangsten med fire desimaler (for eksempel NOØ 3,4321 pr gram)
b) for nvg-sild til konsum:  bruker ordinære (eksisterende) sortiment og NOK pr kg med to desimaler, altså som i dag.  En forventet størrelsessammensetning legges til grunn for budgivningen.  Størrelsessammensetningen fra foregående halvår brukes i denne sammenheng.  Norges Sildesalgslag vil informere nærmere om dette på hjemmesiden.
c) for mel-/oljefangster: NOK pr kg med fire desimaler
(f.eks NOK 2,6543 pr kg)

5. Auksjonsomsetning av terminavtaler skal til enhver tid skje til minimum minstepriser på auksjonstidspunktet. 
  
6. Fisker/Kjøper avtaler nærmere periode for levering av kvantum iht terminavtale.

7. Fisker melder inn fangster som skal leveres på terminavtaler på ordinært vis.
   
8. Kjøper må akseptere inntil +/- 15 % avvik på avtalekvantum.

9. Prisene på terminavtaler er låst og ikke gjenstand for regulering.

10. Eventuelle reklamasjoner pga av kvalitet må håndteres individuelt som i dag.

11. Fisker gis anledning til å inngå en terminavtale pr halvår pr art

12. Kjøper skal ved innmelding av fangst på terminavtale stille garanti for oppgjør av fangsten.  Norges Sildesalgslag vil sådan legge inn salg på den aktuelle fangsten i tilknytning til innmeldingen og kjøper må da ha nødvendig garanti for at fangsten skal kunne bli registrert på terminavtalen.

13. Ved force majeure kan fisker eller kjøper kreve opphør av terminavtale.

14. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom fisker/kjøper om inngått(e) terminavtale(r) (for eksempel grunnet at fisker ikke ønsker å levere avtalekvantumet eller at kjøper ikke ønsker å motta avtalekvantumet), er fisker og kjøper ansvarlig for å løse disse enten i minnelighet eller rettslig.  Innebærer dette at en avtale termineres, vil dette ha som konsekvens at hverken fisker eller kjøper kan inngå fremtidige terminavtaler for det angjeldende kalander-året.  Øvrige eksisterende terminavtaler som fisker eller kjøper har, gjelder imidlertid fortsatt. 

15. Norges Sildesalgslag sine Forretningsbestemmelser herunder omsetningsbestemmelser gjelder med mindre forholdet ikke er regulert av regelverket for terminavtaler.

Terminavtaler utprøves i første omgang som en prøveordning med virkning fra 1. juni 2016.  Evaluering forutsettes gjennomført våren 2017.

Fra Norges Sildesalgslags sitt ståsted er det vanskelig å si noe om hvilket omfang terminavtaler vil få, men terminavtaler kan være en omsetningsform som både fiskere og kjøpere kan ha nytte av. Terminavtaler vil fungere som en prissikring og dermed redusere risiko for prisendringer gjennom sesongen.   Terminauksjonen sikrer samtidig at råstoffstoffprisen blir markedsmessig korrekt.