Rundskriv 16/16 Ny minsteprismodell for makrell med virkning fra 01.06.2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om at det med virkning fra 1. juni 2016 etableres en ny minsteprismodell for makrell.  Modellen med 13 minsteprisgrupper, som har vært gjeldende siden høsten 2004, blir erstattet med to prisgrupper, der minsteprisen for makrell med vekt på 250 gram og mer (Gruppe 1) blir oppgitt med øre pr gram gjennomsnittsvekt, mens den minste makrellen, dvs makrell med vekt under 250 gram (Gruppe 2), oppgis som før i kr pr kg.

Partene er enige om at følgende minstepriser skal gjelde med virkning fra onsdag 1. juni 2016:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 1,52 øre pr gram gj.vekt
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):  kr 3,50 pr kg

For makrell med vekt under 250 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 1,50 pr kg.  Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med sortiment Gruppe 2 og anvendelse «Utkast ved konsumleveranse».

Er det utplukket skadet/ødelagt makrell på 250 gram og mer, skal denne veies og føres som Gruppe 1 på egen linje på sluttseddelen med korrekt kvantum og anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse”.  Det må føres i anmerkingsfeltet på seddelen at aktuell seddellinje gjelder skadet/ødelagt fisk.  For skadet/ødelagt makrell er det ikke satt en egen minstepris, sådan kan slik makrell betales med NOK 0,00 pr kg.

For øvrig gjelder følgende:

- Det skal gis bud i øre pr gram gjennomsnittsvekt, og budene skal oppgis med 4 desimaler.

 
- Gjeldende regelverk for prøvetaking videreføres, jfr Rundskriv 14/12 «Sortementsprøver ved ombordtaking og lossing av pelagisk fisk til konsum, gjeldende fra 6. august 2012».


- Ved avvik mellom innmeldt gjennomsnittsvekt og utlosset gjennomsnittsvekt gjelder følgende:

1. Er avviket +/- 5 gram og mindre blir endelig pris sammenfallende med
auksjonspris.

2.  Er avviket større enn +/- 5 gram justeres endelig pris i henhold til
utlosset gjennomsnittsvekt.  Prisen blir da utlosset gjennomsnittsvekt multiplisert med auksjonspris.

- På sluttseddel/landingsseddel skal pris oppgis i NOK pr kg med to desimaler.

OBS!  Kjøperne byr kun på Gruppe 1.  Med andre ord inngår ikke Gruppe 2 i prisingen/valideringen av den enkelte fangst. For Gruppe 2 skal det altså betales minimum kr 3,50 pr kg.

Ved innmelding av makrellfangst skal fisker opplyse om kvantum av Gruppe 1 og Gruppe 2.  Videre skal fisker opplyse om andelen av makrell over 600 g, mellom 400 og 600 g, mellom 250 og 400 g og under 250 g. 

OBS!  Viktig at disse opplysningene er korrekte.  Ved store avvik kan det resultere i reklamasjon og prisreduksjon.

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er også enige om å innføre en dynamisk minsteprismodel på makrell.  Denne vil relatere seg til Gruppe 1. Det forutsettes at den dynamiske minsteprisreguleringen vil starte opp med grunnlag i auksjonssalg/avtalesalg/leveringsavtalesalg med virkning fra fredag 12.08.16 klokken 0900.  Første gang den dynamiske minsteprisen vil bli gjort til gjenstand for regulering blir fra mandag 29.08.16.  Overfornevnte minstepriser vil således ligge fast frem til 29.08.16.

Nærmere informasjon om dynamiske minstepriser på makrell se Rundskriv 17/16.